Assessorar i capacitar digitalment les famílies

La formació per garantir un acompanyament òptim de les famílies als infants i joves ha de girar entorn dos eixos diferents: d’una banda, major competència digital en relació amb les plataformes d’aprenentatge que fa servir l’alumnat, que han pres una importància fonamental en el procés d’ensenyament-aprenentatge; i per altra banda, les eines de seguiment de l’escolarització a casa (motivació, planificació, estudi eficaç…).

En aquesta línia, s’estan elaborant uns itineraris formatius en relació amb les habilitats parentals i la competència digital, així com accions de suport i orientació a les famílies.

Objectius generals de la formació:

    • Aprendre a acompanyar els fills i filles en el procés d’aprenentatge en línia.
    • Conèixer i aprendre a fer servir eines per fer aquest acompanyament.
    • Conèixer els canals de comunicació amb l’escola.
   • Modalitats de formació:

La realitat de les famílies és diversa pel que fa a coneixements, habilitats i destreses a l'hora d'acompanyar als fills i filles al llarg de la seva escolarització. El grau de competència de les famílies condiciona i té un gran impacte en el rendiment escolar dels infants i joves i, sobretot, en les seves expectatives de futur. Establir mecanismes per assessorar a les famílies en l'ajuda a la planificació de la feina, en la motivació per fomentar la cultura de l'esforç, en el seguiment de les seves tasques escolars, en promoure l'establiment d'una relació constant i constructiva amb el tutor/a, en el domini d’habilitats digitals en el desenvolupament de tasques educatives... esdevenen clau per garantir l’acompanyament òptim als infants i joves i requereixen unes estratègies que les famílies és necessari que les coneguin.

L'acompanyament a les famílies és un dels pilars bàsics d'aquest projecte. Per dur a terme les accions referents a la formació i assessorament, és imprescindible fer un acompanyament efectiu per garantir un procés d'adquisició d’aquestes estratègies el més òptim possible.

D'aquesta manera, totes les accions i materials formatius comptaran amb la difusió necessària perquè aquelles institucions, entitats socials i associacions, amb les acreditacions corresponents, en puguin fer un ús lliure adaptant tots els recursos a les seves necessitats i realitats.