Formació

La formació que es proposa respon a la construcció d’un model d’educació plurilingüe i intercultural basat en un enfocament competencial i de plurilingüisme integrador. La llengua catalana n’és l’eix vertebrador, per a garantir l’equitat i la cohesió social, i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües.

L’oferta formativa del Departament facilita al professorat les orientacions, tècniques i recursos bàsics necessaris per desenvolupar accions o pràctiques que contribueixin a la concreció i a l’aplicació del projecte lingüístic de cada centre i s’organitza a partir d’una formació específica i continuada per al professorat especialista de llengües estrangeres.

Concretament, es treballen metodologies d’intercomprensió que se centren en la transferència d’estratègies de la comprensió escrita entre les llengües d’una mateixa família lingüística.

Oferta formativa

La intercomprensió lingüística romànica: una estratègia plurilingüe

Despertar el plurilingüisme propi i el de l’alumnat