Presentació

Uns dels objectius del sistema educatiu és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”.

Emmarcada en el Marc per al plurilingüisme, un marc institucional de potenciació en la formació de parlants plurilingües i pluriculturals que siguin capaços d’interactuar en un món globalitzat complex, una de les vies per aconseguir aquest objectiu és la intercomprensió. Entesa com un estratègia per a la transferibilitat simultània de llengües, es proposa, com a objectiu prioritari, l’adquisició de les habilitats de comprensió lectora en llengües d’una mateixa família, en aquest cas les llengües romàniques.

En aquest sentit, Catalunya Intercomprensió és un projecte que vol dur a les aules el plurilingüisme d’una forma efectiva i eficaç, amb un especial èmfasi en l’aprendre a aprendre i les estratègies de comprensió lectora. Els objectius d’aquest projecte són els següents:

 • Desvetllar interessos plurilingües i trencar barreres davant de l’aprenentatge d’una llengua nova.
 • Facilitar i potenciar la intercomprensió lingüística en l’àmbit romànic, mitjançant la transferència interlingüística i intercultural.
 • Fer de la intercomprensió una vertadera via cap al plurilingüisme.
 • Assessorar l’alumnat en el respecte cap a la diversitat lingüística de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i el món, mitjançant el coneixement del propi repertori lingüístic i de l’entorn (romànic o no romànic).
 • Enfortir la competència metacognitiva, conformada per processos autoavaluatius i autogestors del propi coneixement; en definitiva, enfortir l’aprendre a aprendre com una de les competències bàsiques del nostre currículum.
 • Potenciar la comprensió lectora entre 8 llengües romàniques com a pròleg per a la millora de la comprensió lectora en llengües catalana i castellana.
 • Posar en marxa noves metodologies docents de co-construcció del coneixement a l’aula, mitjançant el treball cooperatiu i el guiatge propi de la tasca docent.

 

Què oferim des del Departament d’Ensenyament?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Planificació de la formació per al professorat en estratègies i bones pràctiques per a la intercomprensió.
 • Creació d’activitats i mòduls en intercomprensió per realitzar a les aules.
 • Suport en estratègies de transferència lingüística per a l’assessorament del professorat.
 • Suport en la metodologia i l’orientació educativa en intercomprensió.
 • Creació de xarxa entre docents i centres participants en el projecte.
 • Assessorament, recollida, sistematització i difusió de bones pràctiques educatives i experiències de centre.
 • Traduccions i correccions de textos en el marc del projecte.
 • Planificació d’una jornada anual de difusió de la intercomprensió al nostre país.
 • Estudi de seguiment de la intercomprensió a Catalunya (2009-2017).

 

Com ens podeu contactar?

Envieu-nos un correu electrònic a intercomprensio@xtec.cat

sublogo-ic