El PQiMC

El PQiMC (Projecte de Qualitat i Millora Contínua) es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies, així com noves eines de gestió i millora. Les xarxes de centres s’organitzen tenint en compte el grau de desenvolupament del sistema de gestió i respectant, en la mesura que es pugui, la proximitat al territori.

En funció del grau de desenvolupament del sistema de gestió, el Pla del PQiMC es divideix en tres programes:

  • El Programa d’assegurament de la qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001.
  • El Programa de millora contínua de la qualitat té com a finalitat ajudar a assolir la millora en totes les àrees i processos dels centres educatius, a través de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat d’excel·lència, en base al model europeu (EFQM), adaptats al sector educatiu (e2Cat).
  • El Programa d’excel·lència en la gestió educativa té com a finalitat ajudar a assolir uns resultats excel·lents de manera sostinguda a partir de l’organització, gestió i desenvolupament d’accions en un conjunt de dimensions o eixos que configuren l’univers global de processos d’una organització educativa que aspira a satisfer i excel·lir en la seva relació amb l’alumnat i la resta de parts interessades a través del model e2cat, l’adaptació del model europeu (EFQM).

Paral·lelament, aquells centres que participen al Programa d’excel·lència en la gestió educativa o, depenent de la maduresa dels seus sistemes de gestió, els que pertanyen al Programa de millora contínua de la qualitat, poden participar en les xarxes específiques següents:

  • Xarxa sistema de gestió de seguretat i salut en el treball (SST) té com a finalitat ajudar a assolir la integració de la norma ISO 45001 i assegurar la gestió dels sistemes de seguretat i salut de les persones del centre.
  • Xarxa sistema de gestió ambiental (SGA) té com a finalitat ajudar a assolir la integració de la norma ISO 14001 i a l’optimització de la gestió de recursos, la reducció de residus, i la minimització de l’impacte ambiental derivat de la seva activitat i altres riscos associats.