Ple de 18 de maig de 2021

Contingut
 

 1. Dictamen del projecte d’ordre de calendari 2021-2022
 2. Dictamen del projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Sonorització́ per a les Arts Escèniques, i se n’estableix el currículum.
 3. Memòria del debat Un nou present educatiu i aportacions… Llegeix més»

Ple de 9 de març de 2021

Contingut

 • Compareixença de la Sra. Maite Aymerich, directora general de currículum i personalització.
 • Vigència de les funcions i composició del Consell Escolar de Catalunya. Proposta de resolució. Informe sobre la representativitat i participació al CEC.
 • Acte de presentació de les conclusions dels grups de discussió Un nou present educatiu… Llegeix més»

Ple de 26 de gener de 2021

Contingut

 • Dictamen de l’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.
 • Resolució en relació amb la impugnació de l’acord del Ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC), de 24 de novembre, relatiu a la renovació… Llegeix més»

Ple de 22 de setembre de 2020

Contingut

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 • Presentació de l’estudi del cost de la plaça escolar. (Bernat Albaigés. Assessor Síndic de greuges).
 • Grup de treball i jornada 2020-2021.
 • Proposta de pla de treball 2020-2021.
 • Informacions de la presidenta.
 • Torn obert de paraules.

Documents

Acta

 

Ple del 24 de novembre 2020

Contingut

 • Aprovació acta anterior
 • Presentació de resultats 4t ESO 2019-2020. Sr. Joan Mateo, president del CSASE.
 • Presentació del Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023. Sra. Mar Camacho, Directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
 • Renovació de membres de la Comissió Permanent.
 • Comiat de Ricard Aymerich i Joaquim Arnau.
 • Torn obert de paraula

Documents