L’APRENENTATGE  INTEGRAT AL TREBALL PER PROJECTES ALS CICLES FORMATIUS

https://ocastillacorsa.wixsite.com/projectes

És un espai web amb l’objectiu d’integrar en la docència el treball per projectes o ABP , els mòduls transversals de FOL i Empresa Iniciativa Emprenedora i l’emprenedoria.

Creiem en una docència global i transversals que s’integra per EIXOS d’actuació enlloc de Mòduls professional

Del conjunt de treballar la “Gestió de Projectes”, “La Gestió Personal” i la “Gestió de continguts més curriculars” ha sorgit aquesta pàgina web amb materials de consulta, idees d’activitats, entre altres. Integra objectius de les xarxes d’ActivaFp, EmprènFP, OrientaFP.

La web està estructurada en els apartats següents:

  • Presentació i significat del treball per projectes als Cicles Formatius
  • Tres grans blocs :
  • Gestió de projectes: amb continguts adreçats a fer una gestió eficaç dels projectes en equip dels alumnes ( Diagrama de Gantt, Trello, Objectius SMART…)
  • Gestió de persones: amb l’objectiu de tenir eines per crear la Imatge Professional dels alumnes ( DAFO, empremta digital (portafolis digital), Linkedin, curriculum vitae competencial, Informe personal d’Orientació
  • Gestió de continguts :
  • Com elaborar un Pla de recursos Humans: que reflexa la integració dels continguts curriculars de FOL, UF 1 als projectes
  • Com elaborar un Pla de Riscos laborals: que reflexa la integració dels continguts curriculars de FOL, UF2 als projectes 
  • De la Idea a la realitat exposa com desenvolupar un Pla d’Empresa relacionat amb els projectes plantejats
  • Apartats més generals complementaris als anteriors: com fer presentacions, etc..

Aquesta web és un document viu que es va completant i actualitzant amb material complementari .