El programa innovafp

 Què és innovaFP?

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

El programa InnovaFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

El programa, desenvolupat en el marc de la resolució ENS/1080/2014, cerca desplegar actuacions relacionades als articles 2, 8, 10 i 17, així com la disposició addicional segona del decret 284/2011 d’ordenació general de la FP inicial, al preàmbul i els articles 62 i 107 de la Llei 12/2009 d’educació. Per altra banda, la decisió 1639/2006/CE del parlament europeu i del consell de 24 d’octubre de 2006 estableix un Programa Marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013). Més recentment, la llei 10/2015 de formació i qualificació professionals es fa esment a l’impuls de la innovació a la formació professional al punt III del preàmbul, i als articles 5, 11, 16, 24, 47 i 52.

 

 Qui hi té accés?

El programa està obert a organitzacions de tot tipus, empreses privades, empreses públiques, Organitzacions No Governamentals, administració pública, autònoms, fundacions, associacions, i fins i tot emprenedors.

Pel fet de tractar-se de projectes innovadors, sempre que s’escau es garanteix la confidencialitat de les tasques dutes a terme i dels resultats obtinguts, durant el període que s’estimi oportú en cada cas. Aquesta confidencialitat afecta tant a professorat, com a alumnes.

 

Missió del programa

Potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions..

Es poden identificar quatre grups d’interès que interactuen en aquest programa:

  Alumnat Participa en projectes altament interessants i engrescadors per a la seva formació, alhora que exploren una via d’inserció laboral.
  Professorat Té la possibilitat de mantenir-se actualitzat en els coneixements i les tècniques utilitzades a la indústria, millorar la programació dels mòduls formatius que imparteix i obtenir un creixement personal i professional per la participació en aquest tipus de projectes.
  Centres formatius

Permet establir unes relacions més estretes amb les organitzacions del seu entorn, millorar l’equipament del centre i mantenir un elevat nivell de motivació, tant del professorat com de l’alumnat.
  Organitzacions Poden desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un cost avantatjós. A més les organitzacions poden avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de nou talent.