Orientació

L’orientació educativa és un element transversal que s’articula des de totes les àrees i ensenyaments això com en totes les etapes educatives. A l’educació d’adults pren especial importància per una banda per la diversitat d’interessos, d’objectius i de perspectives de futur dels alumnes quan i per altra banda per les característiques dels ensenyaments que s’imparteixen als centres de formació d’adults.Per tant la tasca d’acció tutorial en els centres de formació d’adults engloba tota la trajectòria de l’alumnat, des de l’acollida al centre fins a la seva projecció formativa i social més enllà de l’escola d’adults. En el mateix sentit l’orientació educativa implica tot l’equip docent sota el marc d’un projecte compartit.

Tots aquests elements es recullen a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  que és el marc normatiu dels principis i les actuacions que el sistema educatiu desplega per a donar resposta a les necessitats educatives de cada persona. En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de qualitat com aquella que dóna oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del seu projecte vital. En el seu articulat, entre les  funcions dels docents està l’exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. (art.104 2 c). Dintre dels criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments postobligatoris indica que correspon al tutor/a l’atenció general dels alumnes, directament i per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent (…) (art.80.2)

Per altra banda, en el capítol IV referit a l’Educació d’adults manifesta com a objectius de l’educació d’adults, entre altres:

  • Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.
  • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

Com a suport als centres en els documents per a l’organització i la gestió dels centres que el Departament d’Ensenyament publica cada curs, podreu trobar directrius específiques pels centres de formació d’adults pel que respecta a l’acollida i l’orientació, l’avaluació inicial, l’acció tutorial i la documentació acadèmica.

Definir com es vol dur a terme l’orientació educativa i quines són les prioritats i el compromís per part de l’equip és el document d’identitat del centre. Cada centre concreta el seu projecte únic i singular, del qual se’n fa un seguiment per revisar-lo en funció dels canvis que es puguin donar, tant a nivell de centre, com de perfil d’alumnat o demandes socials.

Els reptes a assolir inclouen la implicació de l’equip docent, la construcció de la realitat amb una visió compartida, saber crear compromís, definir una fita i crear objectius comuns.