Documents de referència

Panell de rusc d'abelles amb títols en el seu interior: Educació d'adults, Batxillerat, Ensenyaments universitaris, Formació Professional, Educació Secundària Obligatòria, Educació infantil, Educació primària, PRogrames de formació i inserció, Ensenyaments de règim especial. També indica L'orientació educativa i l'acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i ensenyaments. Aprenentatge i formació continuats.

El document L’orientació educativa a l’educació d’adults ha estat elaborat durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017, i és fruit de les reflexions d’un grup de treball format per professorat de centres de formació d’adults (CFA), coordinadors territorials, docents experts en metodologia i formats en pràctica reflexiva, i tècnics del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults.

Posteriorment aquest document has estat revisat per L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i  ensenyaments. Aprenentatge i formació continuats, de desembre de 2018, on s’incideix en què l’aprenentatge continuat al llarg de la vida esdevé avui una condició clau per formar persones amb pensament crític i compromeses, amb més possibilitats d’inserció social i professional en una societat canviant i en evolució constant.

El marc normatiu de la Llei 12/2009 d’Educació situa l’orientació personal, social, acadèmica i professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels alumnes i concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes.

Tenint en compte els principis i els trets d’identitat de cada centre, aquests documents poden orientar el disseny i la revisió del pla d’acció tutorial (PAT). També pot tenir incidència en les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC), ajudant a centrar els aspectes organitzatius i de funcionament de l’orientació recollits en l’organització pedagògica del centre. Està acompanyat del document L’acollida al nou professorat en els centres de formació d’adults.

La planificació és una eina bàsica per al docent per tal que esdevingui facilitador i orientador en el camí de l’alumnat cap a l’autonomia i l’autoregulació. El docent que facilita i orienta dóna confiança, crea complicitat i empatia, proporciona eines i acompanya l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. El rol tradicional d’instructor evoluciona cap a un rol de mediador en els aprenentatges perquè siguin realment significatius. No es tracta d’instruir, sinó de capacitar.Aquest itinerari aporta informació i reflexió de cara a millorar la pràctica docent quant a la planificació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge que es porten a terme en els centres i aules de formació de persones adultes. Aquests processos han de ser coherents i unificats entre tot l’equip docent.

En el següent link trobem informació sobre com planificar per orientar un aprenentatge autònom.

L’avaluació a la formació de persones adultes esdevé una eina bàsica que ha d’ajudar a cada alumne a orientar-se i a establir el seu itinerari a partir de les seves expectatives, els seus coneixements, interessos i circumstàncies. L’avaluació, per tant, ha de servir perquè l’alumnat conegui els seus avenços i dificultats i pugui continuar amb èxit el seu procés de formació. A la vegada, proporciona informació al docent de cara a millorar la seva pràctica perquè guia tots els processos d’ensenyament i d’aprenentatge que es porten a terme en els centres i aules de formació de persones adultes. Aquests processos han de ser coherents i unificats entre tot l’equip docent.

Els materials que us proposem al link han de permetre als centres i aules de formació de persones adultes fer una reflexió sobre l’avaluació que ajudi a avançar en aquest àmbit.