Normativa

Logo amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  és el marc normatiu dels principis i les actuacions que el sistema educatiu desplega per a donar resposta a les necessitats educatives de cada persona.

En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de qualitat com aquella que dóna oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del seu projecte vital.

En el seu articulat, la tutoria se situa com una de les funcions que han de dur a terme tots els docents, i la identifica com l’acció que ha d’assolir la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu a partir d’un treball de l’àrea que permet la direcció i l’orientació global dels aprenentatges d’aula (art.104 2 c).

Per altra banda, en el capítol IV referit a l’Educació d’adults manifesta com a objectius de l’educació d’adults, entre altres:

  • Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.
  • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

Carpeta amb Documents d’organització i gestió de centres
Documents per a l’organització i la gestió dels centres.
Als documents per a l’organització i la gestió dels centres que el Departament d’Ensenyament publica cada curs, podreu trobar directrius específiques pels centres de formació d’adults pel que respecta a:

– Acollida i Orientació
– Avaluació Inicial
– Acció tutorial
– Documentació acadèmica