2a ed. Projecte “L’Orientació Educativa”

logo de la 2a edició del projecte L'Orientació educativa: factor clau d'èxit en l'educació al llarg de la vida

El Servei d’Educació al Llarg de la Vida organitza la 2a edició de la Formació Interna de Centre del Projecte “L’Orientació Educativa: factor clau d’èxit en l’educació al llarg de la vida”

La formació té una doble finalitat: per una banda, la de contribuir a establir un espai de reflexió en relació a l’orientació educativa, donant valor a l’experiència docent i a les característiques pròpies de cada centre; i, per altra banda, el disseny d’un projecte d’orientació de centre amb el consens necessari per a que es pugui implementar d’una manera efectiva i eficient per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat.

Els objectius d’aquesta formació són dos:

1. Donar valor a l’orientació educativa i comprometre’s amb la necessitat de la reflexió conjunta sobre l’acompanyament i tutorització de l’alumnat.
2. Actualitzar coneixements i construir un Projecte d’orientació de centre amb el compromís d’inclusió de tot l’alumnat i incorporant els elements del disseny universal d’aprenentatge.

Quins són els requisits per poder participar-hi?

   • Implicació de la majoria del claustre.
   • Designar dos referents de centre.
   • Vistiplau del Claustre i del Consell escolar del centre.
   • Establir franges horàries per dur a terme les sessions de treball intern amb el claustre, tot impulsant el treball en equip i les sessions de treball amb el/la facilitador/a.

Els centres interessats en participar en aquesta formació interna de centre han de completar el formulari d’inscripció fins al 10 de juliol de 2021.

La durada de la formació serà de 30 hores certicables (de novembre a juny):

   • 12 hores de treball amb la persona facilitadora en 4 sessions:
    • 1a Sessió (octubre): Diagnosi. Eines per a l’anàlisi i la reflexió sobre la situació actual del centre i detecció de necessitats. Després de la sessió, el centre haurà de definir els seus punts forts i febles. Això servirà com a punt de partida per elaborar el projecte d’orientació.
    • 2a Sessió (gener): Fonamentació. A partir de les necessitats detectades, s’oferiran estratègies i recursos que ajudin als centres durant les diferents fases del procés orientador (acollida, estada al centre, perspectives de futur…). Després de la sessió, els centres hauran de definir quines estratègies són les més adients depenent del seu propi context.
    • 3a Sessió (març): Construcció. La sessió es centrarà en les diferents parts i els indicadors que hauria de tenir un projecte d’orientació i s’oferirà assessorament per a la seva elaboració. Després de la sessió, el centre haurà de redactar el seu projecte d’orientació i fer-lo arribar al facilitador.
    • 4a sessió (maig): Difusió. El facilitador farà un retorn sobre el projecte d’orientació elaborat i donarà orientacions sobre la seva difusió a la resta de la comunitat educativa i la seva implementació al centre.
   • 18 hores de treball intern de centre

Els requisits de participació són els següents:

– Vistiplau del claustre i del consell escolar. Posteriorment, caldrà enviar les actes amb el vistiplau del claustre i del consell escolar a les coordinacions territorials d’adults, que les faran arribar al Servei d’Educació al Llarg de la Vida.
– El 80% del claustre, com a mínim, ha de participar en la formació, acceptant els compromisos que aquesta implica.
– Cada centre ha de designar dues persones (una hauria de formar part de l’equip directiu) de contacte per facilitar les comunicacions i que faran d’impulsores del projecte.
– Establir uns espais de treball per dur a terme les sessions amb la persona facilitadora i el treball intern de centre.
– Comprometre’s a seguir la formació fins a la seva finalització i a lliurar el projecte d’orientació del centre.