Curs d’Accés a Grau Mitjà (CAM)

 

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Contingut

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La distribució de les matèries per àmbits i hores setmanals és la següent:

  • Matèries obligatòries:  (Total d’hores obligatòries: 15)
   • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores  (COM)
   • Llengua catalana: 2 hores
   • Llengua castellana: 2 hores
    • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s’avalua conjuntament amb llengua catalana)
   • Llengua anglesa: 3 hores (COM)
   • Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
   • Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
   • Matemàtiques: 3 hores (CTE)
  • Matèries opcionals (el centre tria quina matèria opcional ofereix):   (Total d’hores optatives: 3)
   • Tecnologia: 3 hores (CTE)
   • Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)

Total d’hores de curs: 18

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10.

La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.

La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores.

Accés

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

Tràmits

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

L’import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació és de 190 euros.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Continuïtat

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

  • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
  • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
  • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.