Estructura del programa

El programa AVANCEM té una durada de tres cursos escolars i ofereix d’una banda assessorament al grup impulsor i d’altra banda formació adreçada a un mínim del 80% del professorat de llengua del centre; en el cas de primària, la formació està pensada per als docents de cicle mitjà i superior. El coordinador lingüístic també participa en aquesta formació. En l’assessorament del grup impulsor hi participen el director del centre (o membre de l’equip directiu en qui delegui), el coordinador lingüístic i un representant dels docents per a cadascuna de les llengües que s’imparteixen al centre.

Objectius i estructura de la formació AVANCEM: 

a) Assessorament per al grup impulsor

L’objectiu de l’assessorament al grup impulsor és ajudar el centre a fer una diagnosi lingüística del centre, dissenyar el pla d’acció i facilitar els instruments per al seguiment, l’avaluació i la millora del projecte del centre.

Aquest assessorament consisteix en un taller en centre de 15 hores de durada tant en el primer com en el segon any.

b) Formació per a tots els docents que participen en el programa

L’objectiu de la formació dels docents de centres AVANCEM és ajudar el professorat de matèries lingüístiques a:

  • Incorporar en la docència estratègies per al tractament integrat de les llengües.
  • Adquirir coneixement i estratègies per al disseny i la implementació de seqüències didàctiques competencials i de projectes de comunicació integrats
  • Reforçar el treball cooperatiu
  • Planificar conjuntament els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les diferents llengües

Aquesta formació consisteix en una acció d’assessorament en centre, de 30 hores de durada el primer any i de 30 hores de durada el segon any.