Certificació

Requeriments per superar la formació i obtenir el certificat de la formació:

La formació consisteix en dues accions d’assessorament metodològic en centre de 30 hores cadascuna i en dues altres accions d’assessorament organitzatiu en centre de 15 hores cadascuna.
Cada curs el centre rep, en total, 45 hores de formació.

Per superar la formació és necessari:
– Assistir al 80% de les sessions presencials de formació.
– Realitzar i lliurar totes les tasques encomanades i obtenir-ne una valoració positiva per part de la persona formadora.
– En la formació metodològica, implementar a l’aula els projectes dissenyats i recollir evidències de la implementació.
– En la formació organitzativa (grup impulsor), dissenyar, implementar i avaluar el pla d’acció.

Requeriments per optar a la certificació d’innovació:

Per optar al reconeixement de la innovació és obligatòria la presentació de la memòria del projecte. És requisit previ que com a mínim el 50% dels docents que han participat en les accions formatives del programa les hagin superat satisfactòriament. La memòria ha d’anar acompanyada d’un nou projecte de comunicació integrat elaborat pel centre i representatiu de l’àmbit on s’ha implementat l’acció. Aquest projecte ha de ser diferent dels desenvolupats en les marc de les accions formatives del programa.
Podran obtenir el certificat d’innovació els docents que hagin participat un mínim de dos cursos escolars en el programa i que:
– Hagin obtingut el certificat de formació de l’Avancem 1 i 2, o bé d’un dels dos cursos en cas que s’hagin incorporat al programa en substitució d’un altre docent per força major.
– Formin part de l’equip impulsor.