Objectius

Els objectius generals del programa s’adrecen a promoure l’aplicació a l’aula de pràctiques que facilitin un aprenentatge de les llengües de caràcter competencial i integrador; a fomentar  el consens metodològic entre els docents i a promoure el disseny i implementació de projectes d’aula en què participen diverses llengües. A través de l’ AVANCEM també es vol oferir pautes als centres educatius per a l’organització educativa i el disseny curricular, reforçar el treball cooperatiu entre el professorat de llengües i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres participants.

Els objectius específics de l’AVANCEM són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

Alumnat:

 • Millorar la competència comunicativa a través d’un ensenyament integrat de les llengües
 • Desvetllar la consciència plurilingüe dels aprenents per promoure valors democràtics (tolerància, respecte a la diferència…)
 • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
 • Adquirir estratègies d’intercomprensió i de transferència lingüística.
 • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
 • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

Professorat:

 • Incorporar en la docència estratègies per al tractament integrat de les llengües
 • Adquirir coneixement i estratègies per al disseny i la implementació de seqüències didàctiques competencials i de projectes de comunicació integrats
 • Reforçar el treball cooperatiu
 • Planificar conjuntament els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les diferents llengües

Equips directius:

 • Incentivar la creació d’estructures organitzatives  que facilitin el treball  cooperatiu del professorat de l’àmbit lingüístic
 • Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de llengües, per tal d’afavorir la cohesió dins d’un mateix curs (o nivell) i també entre les diferents etapes educatives
 • Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres
 • Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre