La formació AVANCEM 1

La formació de primer any consta de dos tipus d’assessorament: per equips impulsors i per docents.

EL GRUP IMPULSOR: Quines accions consensuaran?

Impulsar l’acció i coordinada dels membres del grup impulsor.
Orientar la diagnosi de la competència lingüística al centre.
Ajudar a establir la prioritat d’actuació del centre.
Guiar les accions per consolidar la coordinació de les actuacions del programa.
Assessorar el grup impulsor en el disseny, revisió i seguiment d’un pla d’acció.
Facilitar instruments per al seguiment, avaluació i millora del projecte del centre.

FORMACIÓ DOCENTS: Quines accions es duran a terme?

Iniciar el professorat en el tractament integrat de les llengües.
Promoure un ensenyament de les llengües de caràcter competencial i integrador.
Proporcionar als docents les estratègies necessàries per al disseny de seqüències didàctiques i projectes de comunicació integrats.
Afavorir la coordinació entre el professorat de llengua amb l’objectiu de consensuar i planificar criteris d’instrucció i avaluació.