Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d’accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d’ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l’aplicació GUAC).

El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l’argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l’aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 301 InnovaFP.

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 25 de juny de 2019

La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 4, de la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig.