Les fases de l’acompanyament

L’enfocament del Dr Onrubia proposa un disseny de l’assessorament a centre en l’acompanyament als centres per a la seva millora de les pràctiques des del treball integrat dels Serveis Educatius.

Els processos d’acompanyament a centre han de ser un procés d’aprenentatge compartit i beneficiós per tots els agents que hi intervenen, tan pels docents com pels professionals dels Serveis Educatius.

En general, les etapes d’un acompanyament es poden dibuixar en tres moments o fases clau:

  • Fase de coneixement o sensibilització
  • Fase de coordinació i/o implementació
  • Fase de cooperació

Les etapes d’un acompanyament es poden dibuixar en tres moments o fases clau:

Fase de coneixement o sensibilització

Aquesta fase marcarà tot el procés d’acompanyament, ja que és el moment que es comencen a generar els vincles de confiança que són a la base de qualsevol relació. Hi cal conèixer l’altre per reconèixer l’altre.

És el moment de visualitzar i valorar el camí fet i les potencialitats que han de servir per dibuixar l’horitzó. Concretar el què, amb qui,quan on i amb quin encaix institucional.

Fase de coordinació i/o implementació

Per poder fer seguiment del procés compartit, cal establir  i sostenir línies de comunicació i preservar espais enfocats a l’escolta activa i empàtica, per intercanviar informació, experiències però també  per construir-hi coneixement.

Un coneixement que s’ha d’anar elaborant, també, a partir de la indagació amb l'anàlisi de les necessitats i potencialitats inicials i una constant regulació en contrast amb la recerca actualitzada per poder recollir evidències dels avenços.

Fase de cooperació

Cooperem a mesura que anem construint  significats, des del suport mutu, que ajuden a prendre decisions compartides i situades sobre estratègies, estructures, lideratges i des de la corresponsabilitat i la complicitat.

A banda d'aquestes tres fases, també es contempla una altra fase, la de consolidació o Institucionalització. En aquesta,les millores que s’han anat desenvolupant passen a ser cultura de centre i s’expliciten tan en les pràctiques del centre com en la documentació que recull els marcs que orienten la presa de decisions del centre.

Vídeo fases J. Onrubia

Consultar les fases al vídeo: 49' i 48”

Presentació fases J. Onrubia

Jornada de Nous professionals 20-21

Cal que qualsevol procés d’acompanyament es proposi amb l’objectiu de ser avaluat en el seu disseny, implementació i generació de resultats des d’una perspectiva formativa, això és, amb una regulació contínua de les accions i rols implicats a cada fase i en relació als objectius i criteris que es vagin consensuant fruit de la teoria del canvi que es descrigui.

La finalitat de l’avaluació formativa-formadora porta de forma inherent l’impuls dels valors de la honestedat i la humiltat, uns valors que han d’impregnar totes les fases de qualsevol procés d’acompanyament a centre.