Formació permanent

La formació permanent o continuada és un un element clau que contribueix a la millora del professorat (competències professionals), de centres (projectes educatius) i de xarxes educatives per a la transformació del sistema educatiu.

El desenvolupament personal i professional dels docents combina la formació de cada professional amb la formació d’un centre que aprèn.

El model formatiu dels centres que aprenen

En el marc de la formació associada a la innovació pedagògica; «la pràctica reflexiva, com a procés formatiu intern de centre i del centre que està en xarxa, pren rellevància per avançar cap a la millora per contribuir al creixement col·lectiu dels centres educatius com a organitzacions que aprenen, perquè entén el desenvolupament professional del professorat com un procés d’aprenentatge en el qual el coneixement sobre la pràctica docent és un coneixement creat pels mateixos subjectes». [Més informació]   Citat a Formar per transformar. Departament d’Educació.

El model formatiu de planificació, d’organització i gestió

La Sub-direcció General d’Innovació i Formació del Departament d’Educació estableix un model formatiu estructurat en diferents àmbits de planificació, d’organització i gestió. En aquest s’estableix un model d’avaluació compartit que permet identificar i constatar en quina mesura es produeixen millores en les actuacions del professorat i dels centres docents relacionades amb les activitats formatives desenvolupades. [Més informació]

Els CRPs de cada zona o comarca, esdevenen clau, com a propostes descentralitzades, en la detecció, planificació, organització, gestió, avaluació i acompanyament dels Plans de Formació de Zona (PFZ); ho fan preferentment en la formació en centre i per a centres a partir de les propostes de formació del Departament d’Educació.

Les comissions dels PFZ formulen una proposta formativa a partir de les demandes dels centres i docents, i les necessitats recollides i expressades per les persones de la comissió.

El catàleg de formació és l’eina de planificació que ha de facilitar la coherència i la complementarietat entre la formació centralitzada, la territorialitzada i la descentralitzada; aquest es gestiona a l’espai Sirius.

L’aplicació GTAF és l’eina de gestió per a totes les activitats de formació organitzada pel Departament d’Educació, i alhora ho és compartida entre tots els agents implicats en la formació (SGIF, Unitats, SE, ST i CRP)

La difusió de l’oferta formativa es fa a la web de l’XTEC. A través del cercador d’activitats es podrà trobar la informació relacionada amb les activitats formatives.

Objectius de formació permanent

Els objectius formatius del Departament d’Educació s’aglutinen al voltant d’uns factors, contemplats com a reptes educatius, que la nostra societat planteja i que encarrega al sistema educatiu per a la seva millora en relació a:

  • L’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva.
  • L’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe.
  • L’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència i la igualtat de gènere, la innovació i la recerca.
  • L’actualització de la competència digital docent del professorat esdevé un element clau per donar resposta als nous reptes tecnològics de la societat actual.

A més, és imprescindible potenciar la formació de personal formador, generar sinergies i treballar i aprendre en xarxa per trobar respostes als reptes col·lectius: del personal docent i del sistema.

El context actual i l’operativa formativa

El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, s’aconsella prioritzar:

  • La reducció de l’oferta formativa
  • La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge.
  • L’orientació de la formació docent per la transformació educativa. [Més informació

L’acompanyament de la formació als centres

Els Serveis Educatius de Zona, la Coordinació dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona i la Inspecció d’Educació són els agents que atenen les necessitats dels centres educatius i prenen decisions en relació a l’acompanyament i la formació d’aquests.

La direcció tècnica coordina, en el marc dels serveis educatius de zona (SEZ), totes aquelles iniciatives adreçades als centres, a l’alumnat, al professorat i a les famílies, que permetin optimitzar l’acció integrada dels serveis i la col·laboració i el treball conjunt amb altres agents del territori.

Es crearan estratègies en el suport, acompanyament o assessorament de la formació com reunions de coordinació, espais de comunicació i difusió (Serveis G-Suite xtec.cat com el correu i el calendari; la web Nodes, el Canal de Telegram, el Twitter del SE o CRP etc) i espais formatius (Ateneu, Odissea, unitats d’equip al drive, llocs webs, etc).

Altrament, la formació dels professionals dels SEZ és necessària i clau per avançar cap a la millora de les seves funcions, en concret la d’acompanyar als centres en la millora i la transformació educativa.
El Servei d’Innovació i Xarxes Educatives del Departament d’Educació vetlla per promoure la seva planificació, organització, gestió i avaluació en col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona.

 


| Accés a formació XTEC |

| Accés a formació Intranet – Portal de centre – Àmbit Serveis Educatius |

| Accés a activitats de formació dels SE CRP XTEC |