L’acompanyament

L’acompanyament a centre, i de centres en xarxa, orientats a la innovació i transformació de la cultura de centre, des d’una perspectiva formativa i dinàmica de l’aprenentatge, considerant a aquest com a organització que aprèn, en benefici de tota la comunitat educativa, és una de les línies de recerca i millora de la Sub-direcció General d’Innovació i Formació del Departament d’Educació.

L’acompanyament a centre, centres en xarxa i en la innovació pedagògica

En el marc de les funcions específiques dels CRP, que es concreten en els àmbits de formació, dinamització i recursos, per al curs 2020-2021 es prioritza «el disseny, la planificació i la implementació de la pràctica assessora al centre, acompanyant-lo en els processos de transformació i millora educativa». La direcció del CRP ha de vetllar perquè es compleixi aquesta priorització. Així mateix, s’ha de preveure una franja horària específica i reservada de treball pedagògic en equip. [Més informació].

Altres funcions específiques dels CRP són: la detecció, recull i difusió de pràctiques educatives de referència del professorat de la zona així com projectes innovadors de centres; el suport a les xarxes educatives de la zona vetllant per l’equitat i la inclusió; i el suport i acompanyament al professorat i als centres en l’ús educatiu de les tecnologies digitals, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat.

Els professionals dels Serveis Educatius, de manera coordinada, acompanyen als centres des de la proximitat de la zona i des del coneixement dels projectes educatius, atenent a les seves necessitats de millora.