Dinamització

Una de les funcions dels Centres de Recursos Pedagògics és la dinamització, al territori, de projectes i actuacions educatives que afavoreixin la millora dels projectes educatius de centre i enriqueixin els aprenentatges competencials de l’alumnat, l’intercanvi entre centres i l’aprenentatge entre iguals i en xarxa.

Acompanyament dels CRPs en la dinamització pedagògica

Els/les professionals dels Centres de Recursos Pedagògics donen suport i dinamitzen, conjuntament amb altres agents educatius, els següents projectes i actuacions:

El Departament d'Educació, conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, promou anualment La Setmana de la Ciència.

Objectiu: despertar i potenciar l'interès a l'alumnat de secundària vers la ciència i la tecnologia.

El Departament d'Educació, conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), promou anualment 100tífiques.

Objectiu: fomentar, en coincidència amb l'11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, l’impuls de vocacions científiques i/o emprenedores entre les nenes de 6è de primària i 1r d'ESO.

Projecte solidari impulsat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament d’Educació.

Objectiu: sensibilitzar i conscienciar a l'alumnat de secundària envers la investigació científica de malalties de la societat actual.

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), en col·laboració amb el Departament d'Educació, organitzen anualment la prova Cangur, adreçada a l'alumnat des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat.

Objectiu: promocionar les matemàtiques tot divertint-se resolent reptes plantejats.

 

El Departament d'Educació promou el projecte de Servei Comunitari en les programacions generals de tots els centres de secundària.

Objectiu: garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Educació promouen el programa Xarxa d'Escoles Verdes.

Objectius: incorporar els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar; i promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn, tot afavorint l'intercanvi entre centres.

Els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el d'Educació i de Territori i Sostenibilitat impulsen La Setmana Bio per l’alimentació ecològica.

Objectiu: promoure i donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques tant a l’alumnat com a les famílies, mitjançant un programa d’activitats específiques orientades a desenvolupar les competències curriculars bàsiques pròpies de cada etapa educativa.

El Departament d'Educació promou el programa Biblioteca Escolar Puntedu.

Objectiu: potenciar la biblioteca escolar de tots els centres educatius com un espai de recursos on l'alumnat, professorat i comunitat educativa puguin trobar informació en diversos suports per a l'adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector, la competència informacional i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La Fundació Enciclopèdia Catalana i la Generalitat de Catalunya, amb l’acord de col·laboració de l'organització per part del Departament d’Educació, promouen anualment el Certamen de Lectura en Veu Alta, adreçat a alumnat de 3r de primària fins a 4t de l'ESO.

Objectiu: promocionar la llengua i la cultura catalanes especialment mitjançant l’edició d’enciclopèdies, llibres de consulta, diccionaris, llibres infantils i juvenils, llibres de text i obres de literatura catalana i universal.

El Departament d'Educació convoca anualment per als centres de primària i secundària els Jocs Florals Escolars de Catalunya.

Objectiu: promoure l’escriptura en prosa, en poesia i en format digital en infants de sis a divuit anys.

Aquestes dinamitzacions cal adaptar-les a formats eficients i eficaços de presencialitat o virtualitat sincrònica o asincrònica atenent a les necessitats canviants socials i al treball competencial que promouen.

Acompanyament dels CRPs en la dinamització pedagògica de la zona

Els professionals dels Serveis Educatius, de manera coordinada, acompanyen als centres des del coneixement dels projectes educatius de la zona, atenent a les necessitats de millora dels centres en l’aprenentatge competencial i inclusiu de l’alumnat. En el suport i acompanyament de les dinamitzacions pròpies del territori cal contemplar la creació d’espais de coordinació, d’intercanvi entre centres i en xarxa. El coneixement compartit, l’intercanvi d’experiències valuoses i la transferibilitat són aspectes rellevants a promoure.

El nodes de cada SEZ és l’espai virtual on es projecta i comparteix el treball col·laboratiu dels equips multiprofessionals pel que fa a la difusió i la comunicació de recursos, d’informacions, d’actuacions, de i per a centres, professorat, alumnat i famílies; promovent un punt de trobada en xarxa d’equips docents i formatius generador de sinergies entre els docents i els centres. [Més informació].

Sinapsi és l’espai virtual del Departament d’Educació que recull les notícies que publiquen els Serveis Educatius a les seves pàgines web nodes; aquestes són espais de difusió, de comunicació, de trobada i de formació pedagògica.