Innovació – transformació

La innovació vol dir introduir elements nous o variacions en allò que ja existeix, de manera incremental, significativa o total. S’entén per innovació incremental a aquella que aconsegueix una millora d’allò que ja està implementat, que modifica les característiques de l’aspecte, cosa o temàtica, mentre que la innovació significativa va més enllà i aconsegueix un canvi substancial que modifica els processos i els objectius. En canvi, la innovació total aporta una manera de fer i ser diferent que respon a un canvi de paradigma. En aquest sentit, la transformació educativa es pot entendre com la innovació educativa que dona resposta a un canvi de paradigma educatiu.

La innovació pedagògica està fonamentada en la recerca educativa, i respon a l’evolució social. La seva finalitat, evidentment, és la millora en la qualitat del sistema educatiu i de la seva equitat. Així mateix s’entén que la innovació és un instrument i no una finalitat en sí mateixa. El Marc de la Innovació Pedagògica defineix tres eixos d’acció:

Organització i gestió

Un lideratge distribuït que permeti donar veu a tothom i fomentar la motivació i desenvolupament professional, i flexibilitat en la gestió i organització curricular per permetre diferents estratègies d’aprenentatge.

Metodologies innovadores

L’alumnat és l’actor principal del seu aprenentatge i el docent té el rol de motor i guia en un marc de treball col·laboratiu per fomentar la creativitat, amb metodologies actives i on l’avaluació ha d’actuar com a vàlvula reguladora de tot el procés d’aprenentatge i en tots els àmbits.

Xarxa i ecosistema educatiu

És molt important la implicació de tots els agents de la comunitat educativa (alumnat, famílies i docents), però també la d’altres agents de l’entorn. Com a organització que aprèn, el centre també ha de treballar en xarxa dins i fora del centre, entre l’alumnat, entre l’equip pedagògic i entre centres educatius del territori i de fora.

La innovació ha de seguir un procés planificat de millora que asseguri que cada aprenent desenvolupa al màxim les seves capacitats, assoleix amb èxit els aprenentatges necessaris per una vida plena, i obté totes les competències possibles per a ser una persona culta, responsable i lliure. Aquest procés planificat ha de basar-se en un aprenentatge centrat en l’alumne, i necessita d’un lideratge pedagògic distribuït per part dels equips directius, amb una implicació activa dels docents, de l’alumnat i de la comunitat educativa i la seva incorporació al projecte educatiu del centre en l’exercici de la seva autonomia.

La Transformació Educativa és un procés integral i intern que parteix de les necessitats educatives vinculades a la realitat social. Té com a finalitat garantir la qualitat de tot el sistema educatiu per oferir millors oportunitats d’aprenentatge personalitzat, i per aconseguir el ple desenvolupament personal i social. Aquest desenvolupament ha de permetre afrontar els reptes que suposa l’adaptació i l’aprenentatge constant en un món canviant on conviure de forma respectuosa per construir una societat millor.

La transformació educativa no només introdueix aspectes de canvi sinó que impulsa un nou paradigma sobre la manera de pensar, fer i sentir, tenint en compte la nova realitat on les transformacions són processos integrals, subjectes a canvis i adaptacions segons el context i necessitats dels centres.

 


| Accés a Innovació XTEC |

| Accés a Innovació Portal de centre |