Preparació Proves Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

Contingut

Les matèries de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà són les següents:

  • competència en llengua catalana i castellana
  • competència en llengua estrangera
  • competència social i ciutadana
  • competència matemàtica
  • competència d’interacció amb el món físic
  • competència en tecnologies

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació també poden accedir per cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Aquest curs és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

La qualificació obtinguda en el curs de preparació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés sempre que sigui positiva.

La superació de la prova dóna accés a cursar un cicle formatiu de grau mitjà.