Preparació Proves Accés Universitat

Fotografia d'un gran edifici universitari amb alumnes estudiant a la gespa

 

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d’accés a la universitat.

La matrícula es formalitza al portal d’accés a la universitat.

Es pot trobar més informacions al Canal Universitats Informacions generals 

 

Contingut

  • Matèries de la fase general (igual per a tots els candidats)

Comentari de text
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

  • Matèries de la fase específica

L’alumne ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.

Relació de branques i matèries: Consulteu

Opcions d’accés Matèries
A) Arts i humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B) Ciències Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Estadística
C) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

Els Temaris i informació dels exàmens es troben enllaçats.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys o que els compleixin l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d’estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Aquest curs és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

La superació de la prova dóna accés a cursar estudis universitaris.