Recomanacions per a l’organització de les aules d’acollida en el marc de la pandèmia per COVID-19

Si sou tutors o tutores d’aula d’acollida i heu d’organitzar el funcionament de l’aula d’acollida del vostre centre, podeu consultar el document Recomanacions per a l’organització de les aules d’acollida en el marc de la pandèmia per COVID-19 / Curs 2021-2022, que té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i orientar-los en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar pel que fa a l’organització i gestió de l’aula d’acollida d’acord amb els criteris exposats en els documents instructius del Departament d’Educació.… Llegeix més»

Reforcem el vincle amb les famílies

En un curs que ha estat marcat per les mesures sanitàries i preventives de la pandèmia, els centres educatius hem vetllat, més que mai, per generar espais, ambients i canals de comunicació i confiança per reforçar el vincle amb les famílies i augmentar llur implicació en l’aprenentatge de l’alumnat.… Llegeix més»

Barcelona, refugi en curt

Barcelona, refugi en curt és un  projecte que consta d’una selecció de disset curtmetratges que aborda la migració forçada i el refugi des del punt de vista d’infants, adolescents, joves i famílies. En aquest enllaç, trobareu a la vostra disposició la Guia pedagògica, Barcelona, refugi en curt, document que conté els marcs normatius, conceptuals i curriculars que engloben el projecte, i que han estat preparats per orientar el professorat sobre l’ús i el tractament dels curtmetratges en l’àmbit educatiu.… Llegeix més»

Educació en mitjans audiovisuals: la ràdio com una eina pedagògica

Els mitjans de comunicació tenen un paper primordial en la nostra societat i, si més no, des dels centres educatius, és essencial educar-ne en un bon ús. Amb l’aplicació de diverses estratègies didàctiques en l’àmbit de la comunicació audiovisual podem reforçar el vincle afectiu entre… Llegeix més»

Proporcionar suport als aspectes emocionals de l’alumnat

L’alumnat d’origen estranger no només es troba amb el repte d’haver d’aprendre la llengua vehicular que li permeti accedir a l’aprenentatge, sinó que també ha de superar les possibles barreres que dificultin el seu procés de socialització. La infantesa i l’adolescència són dues etapes crucials per al seu desenvolupament personal, i el reconeixement social i l’establiment de vincles amb els seus iguals són dos elements fonamentals d’aquest procés.… Llegeix més»

Inscripció oberta al curs “Abordatge educatiu al col·lectiu vulnerable de joves migrats”

Nou curs sobre l’Abordatge educatiu al col.lectiu de joves migrats. Aquesta proposta formativa pretén donar a conèixer la realitat i les experiències dels menors d’origen marroquí al territori català, parant esment tant a la situació del Marroc com a les condicions en els seus processos migratoris i d’inclusió socioeducativa al territori català.… Llegeix més»

Els informes d’avaluació del primer trimestre

Segons la normativa, els informes d’avaluació trimestrals que compartim amb les famílies tenen la finalitat d’informar dels resultats obtinguts per l’alumne/a en l’avaluació de les diferents àrees i matèries del currículum i, també, la de valorar el seu procés d’aprenentatge i dels aspectes personals i evolutius.… Llegeix més»

Presentació de Linguapax Review 2020: “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”)

Com en els darrers anys, Linguapax publica un recull d’articles relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística en la seva revista “Linguapax Review”, en la qual participen desenes d’experts i activistes del món. Enguany porta el títol “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”) i se’n… Llegeix més»