Qui som

Des del 2000 fins a l’actualitat, els centres educatius catalans han viscut un augment significatiu pel que fa a la incorporació d’alumnat de procedència estrangera: el curs 2018-2019 l’alumnat de nacionalitat estrangera representava un 13,7% del total de l’alumnat.

En parlar de les mesures i dels suports adreçats a l’alumnat d’origen estranger, cal distingir, en primer lloc, entre els alumnes nouvinguts i els que fa més temps que s’han incorporat al sistema educatiu a Catalunya, però que encara necessiten ajuts complementaris.

L’atenció a l’alumnat d’origen estranger s’articula en un itinerari que comença amb l’acollida inicial, continua amb l’aula d’acollida i, un cop assolida la competència comunicativa conversacional, s’ha d’implementar amb suports a l’aula ordinària, de manera que es garanteixi l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Per tant, els centres educatius han de preveure l’atenció personalitzada a l’alumnat d’origen estranger i, en particular, l’atenció lingüística que li permeti iniciar o continuar el procés d’aprenentatge de les dues llengües oficials. En el projecte educatiu del centre i en els documents que el desenvolupen i concreten, s’hi ha de recollir quina és l’atenció específica que ha de rebre aquest alumnat per tal d’incorporar-lo activament, al més aviat possible, a la dinàmica ordinària del centre. Es tracta de construir centres educatius inclusius, en els quals es facin actuacions per aconseguir una educació que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

El projecte d’Alumnat d’origen estranger disposa d’espai propi a la XTEC, però s’ha obert aquest espai NODES amb la finalitat d’afavorir l’intercanvi d’informació rellevant, compartir nous materials i bones pràctiques, ser el punt de trobada entre docents d’arreu de Catalunya, entre altres coses. Us animem a fer una visita per les seves seccions:

  • ACOLLIDA: hi podeu trobar informació i instruments relacionats amb l’acollida inicial de l’alumnat nouvingut
  • CATALÀ BÀSIC: principalment es volen compartir recursos per a l’aprenentatge inicial de la llengua catalana, així com també orientacions per facilitar el procés d’adquisició de la llengua
  • SUPORT A L’APRENENTATGE: docents d’àmbits lingüístics com no lingüístics podeu trobar-hi recursos i orientacions per millorar l’èxit escolar, social i personal de l’alumnat d’origen estranger a partir de la personalització dels aprenentatges.
  • FORMACIÓ: en aquest espai trobar l’oferta formativa del Departament d’Educació relacionada amb l’atenció a l’alumnat d’origen estranger. Encara que el període d’inscripció estigui tancat, podeu accedir al material de formació dels cursos.

 

Contacte: acollida@xtec.cat

Servei de Suports i Recursos Lingüístics
Sub-direcció General de Plurilingüisme
Direcció General de Currículum i Personalització