Memòria final

En finalitzar la formació AVANCEM, el centre ha d’elaborar una memòria final. Trobareu el document per omplir al “portal de centre“.

 
Aquest document ha de contenir la informació detallada de les actuacions que s’han portat a terme durant els tres anys del programa.