Organització i metodologia de treball

L’organització del programa InnovaFP es basa en l’agrupació dels centres participants en diferents xarxes per estadis o nivells d’implantació del servei. Com que hi ha un nombre elevat de centres alguns dels estadis, alguns es divideixen territorialment. Així mateix els coordinadors del programa InnovaFP compartiran algunes sessions amb els coordinadors dels programes de la unitat impulsFP per tal d’establir sinergies entre els programes. Per altra banda, els centres més experts del programa i que pertanyen a la xarxa de centres mentors duen a terme una tasca de mentoratge dels centres novells, amb l’objectiu de millorar la cohesió dels centres del programa.

Per altra banda, durant el curs es duran a terme projectes genèrics en els quals podran participar tots els centres que formen part del programa, tals com:

 • Llançament de reptes reals d’innovació o creativitat coordinat per plataformes informàtiques d’empreses externes que promouen la creativitat i la innovació. Els centres que ho desitgin, podran optar a solucionar els reptes participant en un concurs
 • Reptes presentats per empreses i solucionats en col·laboració amb centres de primària
 • Tots els centres podran comptar amb la col·laboració dels coordinadors del programa per tal de resoldre problemes de gestió interna del centre o projectes especialment complicats

 

  Els estadis

El programa s’implanta paulatinament als centres establint 4 fites que ajuden al seu desplegament. Es defineixen 4 estadis, cadascun prepara als centres per assolir una d’aquestes fites, definint objectius concrets i facilitant eines per assolir-los, promovent la millora constant de la gestió de la innovació, fins arribar a esdevenir centres innovadors:

 • Novell: El centre participa en el programa
 • Impulsor: El centre desenvolupa accions emmarcades en l’activitat innovadora
 • Dinamitzador: El centre té activitat innovadora
 • Mentor: El centre és un referent de la innovació en formació professional
Com assolir cada estadi

Per assolir cadascun dels estadis, cal haver consolidat els estadis previs. No es pot assolir un estadi, encara que es compleixin tots els requeriments, si abans no s’han aconseguit els estadis anteriors. Per aconseguir cadascun dels estadis, és necessari:

 • Novell. Prenen part en aquesta xarxa els centres que han entrat a formar part del programa aquest curs. S’afegeixen a aquest grup els centres que, tot i que ja formaven part del programa, per diversos motius prefereix reiniciar el procés. En aquesta xarxa es treballarà per establir l’estructura necessària al centre que permeti oferir serveis d’innovació i transferència de coneixement amb garanties
 • Impulsor. Prenen part d’aquesta xarxa els centres que tenen una mínima estructura per dur a terme projectes InnovaFP. En aquesta xarxa es treballarà per assentar l’estructura de projectes de centre i millorar els serveis d’innovació i transferència de coneixement
 • Dinamitzador. Prenen part d’aquesta xarxa els centres que tenen integrats els projectes de transferència del coneixement en el centre. En aquesta xarxa es treballarà en la millora del servei d’innovació i de transferencia de coneixement, amb la utilització d’espais de coworking
 • Mentor. Prenen part d’aquesta xarxa els centres que tenen integrats els projectes de transferència del coneixement en el centre. En aquesta xarxa es treballarà en la millora del servei d’innovació i de transferencia de coneixement, amb la utilització d’espais de coworking. Així mateix aquests centres assessoren als centres novells via telemàtica o presencial amb la finalitat d’acompanyar en la integració del servei d’innovació en el centre novell

 

  Les sessions de xarxa

En les sessions de xarxa es treballen diferents aspectes per la implantació, consolidació i la millora del servei d’innovació i transferència de coneixement, en funció de l’estadi al que pertany el centre. Amb tot, de forma indiferent a la xarxa a la qual es pertanyi, l’organització general del programa inclou:

 • Totes les xarxes i grups de treball disposaran de campus virtual Moodle a través de la plataforma Odissea i correu electrònic per establir la comunicació amb el seu coordinador/a de xarxa
 • Els coordinadors de centre disposen de la plataforma InnovaFP per gestionar els projectes
 • Els coordinadors del programa actuaran com a formadors principals i dinamitzadors en les activitats de la xarxa de coordinació
 • En funció de la temàtica, es convidarà a formadors experts

Entre les diferents sessions presencials, els participants poden haver de dur a terme tasques d’implantació als seus centres. Aquestes tasques i les dificultats i/o solucions trobades, s’exposaran i es debatran a la següent trobada presencial. Durant el curs es desenvoluparan activitats complementaries relacionades amb el món empresarial, visites o formacions de caire voluntari, per millorar el servei al centre. Algunes d’aquestes sessions estaran compartides pels programes de la unitat impulsFP i la disponibilitat de places no permetrà la participació de tots els coordinadors, prioritzant la participació segons estadi i maduresa del projecte InnovaFP en el centre.