Competències

La principal competència bàsica de caire metodòlogic és la d’aprendre a aprendre present tant a nivell de primària com a secundària. Els permetrà seguir aprenent de forma autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats així com guiarà les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques que incloem tot seguit:

 

Competències bàsiques de l’àmbit social

 

Dimensió cultural i artística
Competència  8 Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
Competència 9 Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn
Competència 10 Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.

Competències bàsiques de l’àmbit digital

 

Dimensió instruments i aplicacions
Competència 3 Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.
Dimensió de tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
Competència 4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
Competència 7 Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
Competència 8 Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

 

Dimensió comprensió lectora
Competència 2 Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
Competència 3 Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals

Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors

 

Dimensió sociocultural
Competència 7 Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat

Més informació:

Competències bàsiques primària

Competències bàsiques secundària