Comunitat educativa restaurativa i resilient

 

Logo per una comunitat educativa restaurativa i resilient. Marc restauratiu, material pràctic i recursosDes del Departament d’Educació partint de la necessitat de facilitar a tota la comunitat educativa estratègies per promoure un model d’escola que té cura de les persones individualment i col·lectiva ofereix un marc teòric i un banc de recursos basats en l’enfocament restauratiu per promoure la resiliència.

La finalitat d’aquest enfocament és la creació de vincles i comunitat, d’espais segurs i de confiança per compartir experiències, històries personals, emocions i necessitats. Tot com a eix vertebrador per superar la crisi viscuda per la pandèmia actual i promoure la resiliència però, a la vegada, amb la pretensió de quedar-se per sempre com un tarannà, una manera de funcionar estable central en el PEC i el PdC de cada centre.

Logo per una comunitat educativa restaurativa i resilient. 1. Crear espais segurs i de confiança per compartir. 2. Donar veu, escoltar i reconèixer. 3. Empatitzar, compartir emocions i necessitats. 4. Identificar i reconìexer dany i afectació. 5. Reconnectar, fer vincles. 6. PRomoure la participació activa i la presa de decisions conjunta. 7. Identificar oportunitats

L’enfocament restauratiu planteja una escola amable on:

  • Es dona importància a l’establiment de relacions significatives, la creació de vincles, pertinença i comunitat.
  • Es generen espais i s’endeguen estratègies per a:
   • Donar veu a tothom.
   • Compartir punts de vista i històries viscudes des de l’escolta atenta, activa i empàtica i el respecte.
   • Expressar i acompanyar emocions.
   • Identificar necessitats personals i col·lectives.
   • Promoure la responsabilització individual i col·lectiva per donar resposta a les necessitats.
   • Promoure l’autonomia en la gestió de les situacions, d’incidències i/o conflictes que afecten a cadascú.
  • Les conductes s’entenen com un senyal que ens indica que hi ha necessitats no cobertes i no només com una vulneració de les normes.
  • Es fomenta la responsabilització, la no culpabilització i la reparació per sobre del càstig en la gestió dels conflictes.
  • Es desenvolupen estratègies proactives per a la creació de grup i comunitat i estratègies responsives per a la gestió del conflicte. Es proposa una comunitat competent en l’ús d’aquestes estratègies i de les habilitats associades.
  • Es promou el desenvolupament de les competències personals per a la gestió no-violenta de les relacions en tots els sectors de la comunitat educativa.

En definitiva, una escola restaurativa i resilient és aquella on es prioritzen les persones, una escola humanitzadora.

Aquests materials han estat elaborats amb l’assessorament de la Doctora Mònica Albertí.

Trobareu tota la informació al link.