Formació del professorat 2020-2021 (1r semestre)

Logo de la formació específica pel professorat vesada en perspectives, metodologies i tecnologies

El Departament d’Educació, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres.

Els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge. Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals.

Actualment estem immersos, com a sistema, en la necessitat d’actualitzar i garantir la competència digital docent de tot el professorat, tant el de més recent incorporació com d’aquells que ja porten anys d’exercici professional.

Després de la bona acollida per part dels docents dels centres d’adults de la formació específica extraordinària de maig i de juny, des del Servei d’Educació al Llarg de la Vida hem preparat unes MacroKudis de formació per adquirir i/o afiançar les competències digitals docents. Aquestes MacroKudis s’ofertaran des del 14 d’octubre fins a l’11 de desembre de 2020 i estaran relacionades amb els ensenyaments de GESO, Competic i anglès.

Aquesta formació es realitzarà a l’espai Odissea i serà totalment telemàtica amb un reconeixement de 15 h. Les activitats seran d’autoinscripció des de l’espai Odissea i per això no han aparegut a la formació del primer torn.

Us adjuntem els enllaços a l’espai Odissea amb una descripció:
 
Macrokudi de recursos per la pràctica pedagògica telemàtica en ensenyaments de COMPETIC per a persones adultes
Formació telemàtica per facilitar l’acció docent i l’orientació telemàtica de l’alumnat i per poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de COMPETIC als CFA. 
Macrokudi de recursos per la pràctica pedagògica telemàtica en ensenyaments de GESO per a persones adultes
Formació telemàtica per facilitar l’acció docent i l’orientació telemàtica de l’alumnat i per poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de GESO als CFA.
Macrokudi de recursos per la pràctica pedagògica telemàtica en ensenyaments d’anglès per a persones adultes
Formació telemàtica per facilitar l’acció docent i l’orientació telemàtica de l’alumnat i per poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament d’anglès als CFA. 

 

També hem ofert una formació per a la preparació de les proves ACTIC Avançat. Es tracta d’unes càpsules formatives sense formador però amb un fòrum de consultes i que no tenen certificació. Començaran el 14 d’octubre i són d’autoinscripció. Us donem els enllaços per poder accedir-hi:

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació escrita. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació numèrica. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de les dades. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Presentació de continguts. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

 

Seguint la línia estratègica del Departament d’Educació d’actualitzar i garantir la competència digital docent de tot el professorat, tant el de més recent incorporació com d’aquells que ja porten anys d’exercici professional, el Servei d’Educació al Llarg de la Vida ofereix una formació en les competències digitals COMPETIC 3, per al primer torn de formació amb una durada de 30 h i certificables.

    • COMPETIC 3: Aprofundiment a la competència C4.

Curs adreçat a docents de Competic en centres de formació d’adults depenent del Departament d’Educació dissenyat en l’acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C4 (Tractament de la informació escrita). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d’ACTIC Mitjà. https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=69602

    • COMPETIC 3: Aprofundiment a la competència C5. 

Curs adreçat a docents de Competic en centres de formació d’adults depenent del Departament d’Educació dissenyat en l’acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C5 (Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d’ACTIC Mitjà. https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=69603

    • COMPETIC 3: Aprofundiment a la competència C6. 

Curs adreçat a docents de Competic en centres de formació d’adults depenent del Departament d’Educació dissenyat en l’acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C6 (Tractament de la informació numèrica). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d’ACTIC Mitjà. https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=69604

    • COMPETIC 3: Aprofundiment a la competència C7. 

Curs adreçat a docents de Competic en centres de formació d’adults depenent del Departament d’Educació dissenyat en l’acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C7 (Tractament de les dades). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d’ACTIC Mitjà. https://odissea.xtec.cat/course/edit.php?id=69605

    • COMPETIC 3: Aprofundiment a la competència C8. 

Curs adreçat a docents de Competic en centres de formació d’adults depenent del Departament d’Educació dissenyat en l’acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C8 (Tractament de la informació numèrica). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d’ACTIC Mitjà. https://odissea.xtec.cat/course/edit.php?id=69606

Les activitats de formació per al primer trimestre del proper curs 2020-2021 serà en format virtual donada la situació excepcional per la covid-19, en compliment de la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

L’entorn virtual de formació de les activitats formatives del professorat és l’Odissea (moodle) i, en funció de la proposta formativa, es poden utilitzar altres entorns virtuals com el MEET (videoconferències, webinars…).

La planificació establerta és: 

El professorat es pot inscriure a les activitats de formació en centre (assessorament, FIC, taller a centre i visita a centre) i formació per a centres (seminaris de coordinació, formació d’equips de centre, tallers d’equips de centre…) adreçades als equips docents d’un centre o de diversos centres. Pel que fa a les activitats de formació individual organitzades pel Departament d’Educació (tallers, cursos, seminaris, grups de treball) el professorat pot sol·licitar fins un màxim de 100 hores de formació.

En el marc del Pla d’educació Digital de Catalunya, el Departament d’educació desplega una proposta formativa a 3 nivells de competència digital (bàsic, intermedi i avançat) i es porta a terme en diversos formats virtuals: kudis (càpsules formatives de 10h), macrokudis (càpsules formatives de 15h), MOOCs (Cursos en línia oberts massius de 45 hores), seminaris web i la Xarxa Territorial de Cultura Digital. Al web podreu trobar més informació.