El centre

Les infraestructures i la seguretat dels centres es milloren desenvolupant una plataforma de monitoratge de tots els ordinadors repartits i millorant les LAN i les WiFi dels centres.

En una primera fase, entre el 22 d'octubre i el 2 de novembre de 2020 (a les 10 h), els centres fan la demanda dels equipaments dels alumnes (ordinadors i MiFi) i dels docents (ordinadors) mitjançant el portal de la demanda des del portal de centres del Departament d’Educació. L’accés està restringit a l’equip directiu dels centres.

Aquest portal mostra les respostes recollides als qüestionaris i a les consultes que s’han fet pel que fa a alumnat amb necessitat d’ordinador i/o connectivitat i el sistema operatiu triat pel centre. També s’especifica el nombre d'alumnes matriculats en els nivells de 3r d’ESO, 4t d'ESO, Batxillerat i CFGM (que són nivells on tots els alumnes rebran ordinador) i els docents en plantilla.

En el portal, s'assignen de forma nominal les MiFi per als alumnes de 5è de primària a 2n d’ESO i CFGS que els centres van indicar que no en disposen. Donat que pot haver-hi variabilitat amb les dades recollides, podran modificar-se tenint en compte tots els casos i ajustant-se el màxim possible.

Pel que fa als alumnes de 3r d’ESO, 4t d'ESO, Batxillerat i CFGM, els ordinadors s’assignen de forma automàtica. En aquests nivells, les MiFi també s’hauran d’assignar de forma nominal.

Respecte als docents, l’assignació dels ordinadors també serà automàtica.

Els centres podran consultar l’estat de la demanda feta a través del portal.

Aquesta eina anirà incorporant mòduls que permetin, a cada centre, el seguiment complet dels diferents projectes: previsió i estat dels diferents desplegaments, i inventari final dels mateixos.

En el següent enllaç hi ha disponible un manual del portal de la demanda.

Per tal d'assegurar el repartiment eficient dels dispositius, els centres rebran la notificació del repartiment de l’equipament una setmana abans de la data fixada per tal que es duguin a terme les accions prèvies necessàries. Aquestes accions prèvies són:

 • Informar els docents, el PAS, l’alumnat i les famílies.
 • Preparar l’horari de distribució dels equipaments dels alumnes en funció dels horaris dels grups afectats. Aspectes a contemplar:
  • Fase 1: Desplegament dels ordinadors dels docents. Temps estimat: 4 docents en 1h per tècnic i 4 tècnics destinats per centre.
  • Fase 2: Desplegament dels ordinadors dels alumnes. Temps estimat: 20 alumnes en 1h per tècnic i 4 tècnics destinats per centre.La Fase 1 i la Fase 2 poden distar en el temps en funció de l’aprovisionament.
 • Preparar l’horari de distribució dels ordinadors dels docents en funció dels seus horaris. Sempre que sigui possible s’intentarà no interferir en les activitats lectives del professorat.
 • Imprimir els fulls amb identificador digital i contrasenya dels alumnes.
 • Demanar als docents que comprovin el seu usuari i contrasenya XTEC i el seu usuari i contrasenya ATRI/GICAR.
 • Preparar un espai per a l’emmagatzematge dels equipaments i per al treball dels tècnics mentre estiguin al centre. En aquest espai, cal disposar de les mesures establertes en el protocol COVID del centre.
 • Designar un responsable del seguiment del repartiment i atenció als tècnics.

El protocol de repartiment dels equipaments al centre, en compliment de les recomanacions vigents de la COVID, pot consultar-se més detalladament a l'apartat documentació.

A més dels equipaments personals, es duran a terme les accions necessàries per transformar la connectivitat a tots els centres i així assegurar la màxima cobertura. Aquestes accions contemplen:

 • Transformació de les LAN dels centres educatius que encara no hagin passat per aquest procés renovant el switch principal i resolent els problemes de cablejat estructurat o d'armaris que es poden presentar.
 • Reforç de les WiFi dels centres educatius.

El centre disposa d'una consola Intune que permet la gestió i traçabilitat dels equipaments lliurats en el marc d’aquest projecte.

Microsoft Intune (abans Windows Intune) és una solució de gestió de dispositius mòbils i gestió de sistemes operatius basada en el núvol de Microsoft.

Les funcions bàsiques que hi podrà realitzar el/la coordinador/a digital del centre són:

 • Administració dels dispositius i equipaments lliurats.
 • Inventari i generació d’informes de maquinari i programari.
 • Supervisió d’equipaments.

Hi ha disponible un manual de la consola de centre intune.


Amb l’objectiu d’assessorar els centres educatius i acompanyar-los en el desplegament dels equipaments i en la gestió de la consola de centre, s’han establert diverses estratègies.

 • Assessorament i acompanyament als centres mitjançant els referents digitals del CRP corresponent i els gestors TIC i assessors digitals dels SSTT.
 • Formació específica: s’ha dissenyat una formació, que s'inicia al novembre, per tal d’acompanyar els coordinadors digitals dels centres educatius.
 • Xarxa Territorial de Cultura Digital (XTCD): punt de trobada dels docents per compartir, debatre i aportar qüestions i solucions a les situacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals a les aules i dels canvis organitzatius, tècnics i pedagògics que se’n deriven. Una de les finalitats de la Xarxa Territorial de Cultura Digital serà guiar les estratègies digitals de centre. Al llarg del curs 2020-2021 es duran a terme cinc trobades territorialitzades la informació de les quals està recollida en el següent enllaç.