Contacte

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals

Unitat de Programes Internacionals de Formació Professional

Via Augusta, 202-226

08021 Barcelona

+34 934 00 69 00

mobilitatfp.educacio@gencat.cat