Missió

Acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals per a la implantació d’una estratègia que possibiliti la promoció de la mobilitat formativa i la participació en projectes internacionals per tal que:

L’alumnat d’ensenyaments professionals faci formació pràctica en empreses o formació acadèmica en centres educatius d’altres països, col·labori amb estudiants d’altres països i millori la competència comunicativa en llengües estrangeres.

El professorat d’ensenyaments professionals faci estades formatives en empreses o imparteixi docència en centres educatius d’altres països, desenvolupi projectes formatius d’innovació i de qualitat amb professorat d’altres països i millori la competència comunicativa en llengües estrangeres.

Els centres educatius estableixin aliances d’interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el desenvolupament professional del professorat, impulsin l’intercanvi d’alumnat i professorat entre centres catalans i centres d’altres països i participin en projectes de cooperació europea i internacional que tinguin un impacte en tota la comunitat educativa.