Bases de Participació

Requisits

Poden sol·licitar auxiliar de conversa els centres públics de Catalunya que imparteixen ensenyament d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i, en el cas d’italià, les Escoles Oficials d’Idiomes.

Els centres sol·licitants han d’impartir en la llengua estrangera per a la qual sol·liciten l’auxiliar de conversa un nombre d’hores suficient per cobrir l’horari de l’auxiliar.

Addicionalment cal complir, com a mínim, un dels requisits següents:

  • Per a la sol·licitud d’auxiliar de conversa en anglès, no haver gaudit d’aquest recurs en el curs escolar 2020-2021.
  • No haver pogut gaudir de l’auxiliar de conversa totalment o parcialment durant el curs escolar 2020-21 perquè l’auxiliar adjudicat al centre no es va incorporar o bé perquè va renunciar a la seva plaça sense haver completat un mínim de 4 mesos d’estada. .
  • Participar en el curs 2020-2021 en programes de llengües estrangeres impulsats pel Departament d’Educació (GEP, Batxibac, Erasmus+ KA2, Global Scholars) o en altres programes de cooperació educativa internacional integrats a la programació del centre i en actiu.
  • Tenir un percentatge de l’alumnat superior al 10% que ha obtingut un resultat baix en la llengua estrangera per a la qual se sol·licita l’auxiliar en les darreres proves de competències bàsiques i disposar d’un projecte de millora d’aquests resultats.

Trobareu tota la informació sobre la sol·licitud, els criteris d’adjudicació i les llistes definitives a la secció d’Auxiliars de conversa, dins dels Projectes Educatius del Portal de Centres.