Estades d’immersió lingüística

Les Estades d’immersió lingüística són una acció d’extensió educativa que vol contribuir a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat i també de les seves habilitats socials i relacionals, atès que permet posar en pràctica valors i actituds essencials per a la convivència com el respecte als companys, a la diversitat i el sentit de la responsabilitat. Les activitats dissenyades contribueixen a l’adquisició de competències bàsiques i d’habilitats de caire social, emocional i relacional.

Hi ha dos programes que faciliten la participació dels nostres alumnes en aquest tipus d’activitats per mitjà de subvencions:

    • El Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional que està cofinançat pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020 (POEFE). El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica. A través de diversos programes operatius, acordats per cada estat membre i la Comissió Europea, vol complir diversos objectius orientats al suport a l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública. El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 se situa en el tercer eix d’actuació del FSE: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent. El Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen coordina l’acció de les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa.

Convocatòria curs 2019-2020

La proposta s’adreça a l’alumnat d’educació secundària matriculat en centres de màxima i alta complexitat. Les estades es duran a terme en albergs socials de la xarxa pública XANASCAT i oferiran, als participants, un programa d’activitats didàctiques i lúdiques vehiculades en llengua anglesa i dissenyades per respondre als interessos i inquietuds pròpies de les edats dels alumnes, per motivar-ne l’aprenentatge.

Logo del Fons Social Europeu

    • El Programa d’immersió lingüística en llengua anglesa organitzat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional amb la col·laboració de les comunitats autònomes són ajuts destinats a grups d’alumnes de 6è de Primària i 2n d’ESO perquè desenvolupin la seva competència oral en llengua anglesa en entorn comunicatius no formals, dinàmics i atractius. Dins de les activitats a realitzar, s’inclouen temàtiques d’interès científic i mediambiental, i es promou la convivència amb alumnes d’altres comunitats essent la llengua vehicular la llengua anglesa. Tota la informació es troba a Convocatòria curs 2021-2022.

Logo del Ministeri d'Educació i Formació Professional del Govern d'Espanya