Laboratori de Transformació Educativa

 

El Laboratori de Transformació Educativa s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya. Es tracta d’una estratègia departamental que preveu el treball i el suport de diferents unitats del Departament, dels Serveis Territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona, i aliances amb altres agents, especialment l’Administració local i els ICE de les universitats en un nou escenari de corresponsabilitat que ha d’assegurar una millor prestació del servei públic d’educació. Les seves característiques estructurals i metodològiques li confereixen les característiques específiques d’una iniciativa R+D+I flexible en el conjunt de processos i estratègies i en constant progrés entre els “inputs” i els productes emergents dels seus “outputs”.

Aquesta iniciativa departamental es fonamenta en diverses experiències reeixides de centre i, especialment, del Programa d’Escola Nova 21. Pretén aconseguir models significatius i eficaços de transformació educativa en el paradigma de millora contínua. Consisteix en l’aprenentatge compartit dels centres i dels agents acompanyants amb l’objectiu d’induir la seva transformació de manera accelerada, a partir de la realitat singular de cada centre i d‘una exhaustiva diagnosi del seu projecte pedagògic.

Així mateix, el Laboratori s’ha de fonamentar en les iniciatives que es desenvolupen en els diferents Serveis territorials perquè constitueixen una important font de coneixement amb relació als processos de transformació educativa que s’ha deposar a l’abats del conjunt del sistema per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. La descentralització en la presa de decisions i en la gestió són fonamentals per garantir l’èxit d’aquesta iniciativa departamental.

El coneixement generat per aquest Laboratori ha de permetre definir el Marc de referència de la transformació educativa i un nou programa d’innovació educativa que permeti l’èxit educatiu per a tot l’alumnat a través de processos de transformació i millora acordats pels centres i que modifiquin la finalitat educativa, l’avaluació, l’organització de centre i les pràctiques d’ensenyament/aprenentatge. Es prioritzarà el suport als centres d’acord amb les seves necessitats.

El Laboratori ha d’esdevenir el motor de canvi per al sistema educatiu en el seu conjunt i ha de permetre avançar en qualitat. Amb aquesta finalitat el Departament dissenyarà estratègies i mecanismes per estendre els processos de transformació a tots els centres. Per fer-ho possible

El programa incorpora tècniques avançades i innovadores per aconseguir un progrés significatiu en termes de qualitat en aquells aspectes acordats amb el centre (auditories, coaching organitzacional, espiral d’indagació, pràctica reflexiva, etc.). Preveu també l’acompanyament dels professionals dels Serveis Educatius, de la Inspecció i d’altres agents educatius i socials.

 

 

 

FINALITATS

El Laboratori de Transformació Educativa és una iniciativa R+D+I que té per finalitat desenvolupar un model de transformació i millora del sistema educatiu que integri els models d’acompanyament a centres, des de la fonamentació pedagògica i la recerca educativa, per tal de donar resposta des d’una mirada sistèmica i entenent el centre com a unitat que aprèn des d’una visió holística. Les finalitats del Laboratori són:

 1. Crear un marc de referència de transformació educativa.

L’Equip Motor del Laboratori, format, entre d’altres, per la DGIRCD, els ST i el CEB, treballa per generar un marc comú que incorpora la realitat de cada territori per singularitzar les accions adaptant-les a les necessitats de cada centre i de cada territori, observant els que ja disposen de pràctiques educatives transformadores, des d’un un propòsit competencial i inclusiu. Centres que incorporen pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen, amb una organització escolar autònoma capaç d’actualitzar-se i oberta a l’entorn.

2. Facilitar els procediments i estratègies formatives que possibilitin a les escoles i als instituts participants la transició sistemàtica des dels models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge (en tots els seus graus) al marc de centres de referència – centres formadors (en tota la seva diversitat), partint del seu propi projecte educatiu, de tal manera que ofereixin eines que en el futur puguin ser emprades per a generalitzar aquest marc i contribuir també a reformular el perfil professional dels docents i la seva capacitació i formació.

3. Generar coneixement sobre pràctiques educatives de referència que emprant múltiples metodologies de treball globalitzat interdisciplinar, realitzant una avaluació formativa i competencial, reestructurant tant el propòsit institucional com la gestió de l’organització, plantegen mesures universals per fer front a la segregació existent així com a les noves formes emergents de segregació, tot afavorint l’equitat i la igualtat d’oportunitat.

4. Reconèixer i i posar en valor el paper de l’escola en el procés d’adaptació de la societat catalana a les aspiracions i als reptes del segle XXI, i l’educació com a factor clau per assolir les competències necessàries per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

 

OBJECTIUS GENERALS

El Laboratori, com a iniciativa departamental per a la innovació, la recerca i el desenvolupament, pretén impregnar tot el sistema educatiu de Catalunya del propòsit transformador global, tant en pràctiques d’aprenentatge de referència educativa i en l’organització i funcionament dels centres al servei d’aquest aprenentatge, com en la governança del  sistema a tots els nivells. Els objectius generals són:

  1. Definir el Marc comú de referència de la transformació educativa en el sistema educatiu de país.
  2. Determinar els criteris de qualitat educativa que orientin els processos de transformació dels centres educatius de Catalunya.
  3. Promoure la millora continuada en els centres.
  4. Definir eines i instruments per identificar, validar i certificar els processos de transformació educativa.
  5. Definir procediments, estratègies i evidències de transformació dels centres.
  6. Establir el marc reglamentari de  la figura de Centre de Referència educativa.
  7. Dissenyar un Programa d’innovació d’Acompanyament a la Transformació Educativa.
  8. Impulsar el treball en xarxa dels centres de Referència educativa.
  9. Promoure sinergies amb l’entorn per esdevenir motor de canvi i de transformació social.
  10. Garantir la transició sistèmica cap al marc comú de referència de la transformació educativa.

 

PRODUCTES

Aquest model de transformació i millora del sistema educatiu desenvolupat en el Laboratori ha de permetre disposar d’aquests productes:

  • Marc de referència de la transformació educativa, definint criteris i indicadors.
  • Programa d’Acompanyament a la Transformació Educativa.
  • Marc conceptual i reglamentari dels Centres de referència educativa. Eines i instruments per la identificació, validació i certificació.
  • Xarxa de centres de referència educativa.
  • Banc de recursos i bones pràctiques dels processos de transformació i millora educativa.

 

ESTRATÈGIES

Per a l’assoliment dels objectius anteriors, s’estableixen les estratègies següents:

  • Concreció dels criteris que orientin els processos de transformació dels centres educatius de Catalunya.
  • Recollida d’eines que orientin els processos de transformació dels centres educatius.
  • Identificació de les evidències contrastades i les pràctiques de transformació educativa.
  • Avaluació dels processos i de l’impacte, especialment a partir de la concreció del Projecte Educatiu de Centre i de la cultura de centre.
  • Creació de sinergies (xarxes) amb l’entorn per esdevenir motor de canvi.
  • Disseny singularitzat d’accions adreçades als centres.
  • Creació d’equips de treball en xarxa dels propis centres.
  • Organització d’estructures flexibles entre centres que permetin el treball i l’aprenentatge respectant les zones de desenvolupament proper.
  • Apoderament dels centres a partir dels seus punts forts per a esdevenir experts vers als seus companys d’equip.

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

El Laboratori de Transformació Educativa consisteix en una iniciativa del Departament d’Educació que analitza, impulsa i avalua processos de canvi i transformació en els centres educatius com a factor clau d’innovació i millora de la qualitat de l’educació en les diferents perspectives, variables i contextos.

L’òrgan impulsor d’aquesta iniciativa correspon a la Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura digital i el lideratge recau en l’equip Motor on hi ha representats tots els Serveis territorials i Consorci d’Educació de Barcelona. La implementació del Laboratori compta també amb la implicació de la Inspecció d’educació i dels Serveis Educatius. Per tant, s’ha previst un treball conjunt amb les direccions, coordinacions i els equips dels Serveis Territorials per garantir el millor encaix del Laboratori a les singularitats i iniciatives que ja es desenvolupen a cada territori.

Atesa la seva importància per als centres i per al conjunt del sistema, s’ha previst un plantejament transversal amb la participació d’altres unitats del Departament d’Educació i d’altres entitats i institucions del món educatiu. També s’ha previst un treball conjunt amb les administracions locals per promoure la corresponsabilitat entre les administracions per aconseguir millores substancials en matèria d’equitat i inclusió a totes les zones educatives.

L’organització i el funcionament del Laboratori es vehicula per mitjà de dos equips:

Equip Motor: integrat per persones de la Direcció d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, representants de cadascun dels ST i del CEB (coordinadors i referents de transformació/innovació) i la col·laboració d’altres entitats, experts i institucions implicades. L’equip Motor és responsable del disseny, de la implementació i del seguiment de les diferents actuacions vinculades al laboratori, la coordinació de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa i del Programa d’Innovació d’Acompanyament a la Transformació Educativa.

Comunitat de Centres: format per un nombre determinat de centres procedents de diverses iniciatives i programes que estan desenvolupant processos de transformació i millora, susceptibles d’esdevenir centres de referència en diferents àmbits de l’acció educativa.

 

 

El laboratori ha d’esdevenir un model d’acció per promoure el canvi i la transformació educativa en tres nivells:

– Centre: el procés de millora en cada centre a partir de la detecció de necessitats fent arrelar en els centres docents criteris i instruments de revisió, autoavaluació i redefinició permanent del propòsit educatiu, de les pràctiques d’aprenentatge i de l’organització escolar. Aquests centres esdevindran “Centres de Referència Educativa” i “Centres formadors i d’acollida”.

– Xarxa / Comunitat: la millora grupal dins l’ecosistema d’escoles que formen part dels centres del Laboratori i, posteriorment, del Programa de la Transformació Educativa. El grup és un element incentivador, ja que fa emergir molts i diversos elements d’anàlisi i treball a partir de la posició, les opinions i les experiències dels centres participants.

– Sistema: la millora del sistema a través de l’apoderament de les escoles i de les institucions vers una proposta de transformació del sistema educatiu, on tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei d’Educació de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

El Laboratori s’organitza emprant tres grans estratègies de treball:

= Atenció a la realitat de cada centre: el canvi generat a través d’aquest procés ha de reflectir el context, la realitat i l’autonomia de cada centre. La figura del facilitador ajudarà a conduir aquest repte emprant eines com la pràctica reflexiva, l’espiral d’indagació i la rúbrica.

= Aprenentatge col·laboratiu: el programa proveeix eines i espais per a l’exploració, de manera que els centres que volen iniciar, que ja han iniciat o que estan consolidant-se en el marc comú de referència de la transformació educativa a través de la millora contínua, participen en diferents reunions, trobades, tallers, visites, estades i acollides.

  • Comunitats de Transformació. Espais de treball on es troben els centres agrupats segons el seu moment de transformació educativa (Inicial, Mitjà o Avançat). Dinamitzades per tècnics dels SC.
  • Seminaris Temàtics de Transformació. Punts de reflexió on s’agrupen els centres que comparteixen el propòsit comú de transformació. Dinamitzades per tècnics dels SC.
  • Plenaris de Centres. Jornades de treball entres tots els centres. visites.

= Treball en xarxa: el programa proposa l’orientació al canvi emprant eines com les espirals d’indagació, a partir de preguntes estructurades que promouen l’autoreflexió, l’anàlisi i l’experimentació. L’organització d’estructures flexibles entre centres permetrà el treball i l’aprenentatge respectant les zones de desenvolupament proper, l’agrupament per interessos o l’aprofundiment per expertesa. La figura del dinamitzador s’ocuparà de conduir les sessions.

  • Xarxes Territorials de Transformació. Estructures intencionals de transformació on participen centres del Laboratori, centres del Programa i altres centres en procés de reflexió. Dinamitzades per tècniques dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Atès que els processos de transformació educativa que es desenvolupen als centres responen a diferents iniciatives, programes i projectes (STEAM, mòbils.edu, Centres Formadors, Escoles d’Evidències,….) la implementació de les estratègies del laboratori es farà tenint en compte els projectes de cada centre i pretenen ser un valor afegit que enriqueixi la millora dels centres aportant una anàlisi rigorosa dels seus processos i, alhora, les corresponents evidències d’impacte.

La iniciativa del Laboratori es consolida amb el disseny i posada en marxa del Programa d’innovació d’Acompanyament a la Transformació Educativa.

 

RECURSOS

El Departament destina els recursos humans i materials necessaris per implementar aquesta iniciativa amb els centres participants. El desenvolupament de l’estratègia, que és assumible tant per capacitat com per competència pel personal de les diferents unitats del Departament, s’incorpora en els plans de treball dels tècnics de les unitats implicades. A més, es preveu la participació de personal de l’Administració local i d’entitats i institucions col·laboradores. Tanmateix, s’hi incorporen de manera puntual experts del món educatiu per enriquir el marc conceptual i les estratègies d’implementació.

El desenvolupament de les actuacions del Laboratori pel Departament d’Educació implica una despesa que queda recollida en el pressupost anual. Els recursos econòmics van destinats a:

  • Suport i acompanyament de l’equip de la DGIRCD
  • Suport i acompanyament de l’equip dels SSTT/CEB
  • Suport i acompanyament de la Inspecció d’educació
  • Suport i acompanyament dels Serveis Educatius
  • Dinamitzadors/es de les xarxes territorials de transformació educativa
  • Facilitadors/es en centre, agents d’acompanyament
  • Col·laboradors/es externs i dels centres
  • Formació adhoc
  • Visites entre centres
  • Seminaris temàtics, ponències i altres jornades
  • Comunitats de transformació de centres avançats/referents i facilitats
  • Assessoraments d’experts
  • Vincles i aliances dels centres amb agents externs, entitats i institucions
  • Certificacions i acreditacions: formació i innovació
  • Col·laboració amb universitats: centres de recerca, facultats d’Educació i ICEs.
  • Priorització a la participació en iniciatives del departament de personal o de centre.
  • Reconeixement com a Centre de referència educativa (LEC art.85)
  • Acords de corresponsabilitat

Les actuacions referents a l’acompanyament en centre als equips impulsors i als equips directius dels centres Facilitats del Laboratori son en part subvencionades per:

 

AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

L’avaluació del Laboratori té per objectiu generar coneixement per a la presa de decisions a partir de dades i evidències rellevants que han de permetre valorar el grau d’assoliment dels objectius proposats i, alhora, la millora dels processos d’implementació per afavorir l’èxit de la iniciativa.

La metodologia per dur a terme l’avaluació del Laboratori combina mètodes quantitatius i qualitatius de manera alternada en totes les fases de la investigació. A més, es contemplen accions de coavaluació i avaluació 360 per aportar als resultats de l’avaluació un nivell de confiança superior i enfortir, d’aquesta manera, les conclusions que se’n derivin. Correspon a l’equip impulsor, amb la implicació activa dels centres participants, dur a terme l’avaluació global de l’aplicació del Laboratori, tenint en compte les valoracions que realitzen les diferents unitats implicades i l’anàlisi de l’impacte en cada centre.

L’avaluació final correspon a la Secretaria de Polítiques Educatives a partir dels informes que eleva l’equip impulsor. L’avaluació de la implementació es realitza a partir de la valoració sobre el grau d’aplicació i de qualitat de les actuacions previstes que en fan les unitats del Departament, de la valoració que en fa la Inspecció d’Educació, els centres educatius, el professorat, l’alumnat i les famílies. A tal efecte, l’equip motor, com a responsables de l’aplicació de les actuacions, incorpora indicadors de seguiment que faran possible disposar d’una informació puntual i exhaustiva sobre el seu desplegament a diferents nivells, en funció de les característiques singulars de cadascuna de les actuacions.
Tanmateix, aquesta informació és agregada de manera periòdica i sistemàtica, la qual cosa permet una visió global de la implementació del Laboratori i la seva revisió i actualització, a partir de les propostes de millora que s’hi identifiquen.

L’avaluació de l’impacte es realitza a partir de l’evolució des d’una perspectiva temporal de les dades obtingudes per als diferents indicadors de resultats que s’especifiquen per a cada objectiu del Laboratori. Així mateix, es té en compte la valoració de la transferibilitat i aplicabilitat dels productes del Laboratori a altres centres del sistema educatiu.
Per tal de dur a terme una avaluació del programa que contempli totes les seves dimensions proposem centrar-nos en les tres següents: avaluació institucional es refereix a l’impacte que té al sistema educatiu. L’aprenentatge organitzacional que té com a objectiu transformar l’organització i gestió del centre com a facilitador de transformació de qualitat i la identificació dels canvis, relacionat amb la millora dels aprenentatges dels alumnes.

Avaluació Institucional

Què ha aportat la iniciativa al sistema educatiu i al país? Com ha aconseguit generar processos de canvi i transformació en els centres educatius com a factor clau d’innovació i millora de la qualitat contínua? Avaluació d’impacte “outcomes”.

Aprenentatge organitzacional

Com ha millorat la capacitat de canvi d’equips docents i els centres educatius? Com han funcionat les diferents eines utilitzades i l’acompanyament? Com són valorats i quina contribució al canvi han fet? Avaluació de seguiment i implementació.

Identificació dels canvis

Hi hagut canvis concrets en la pràctica docent i en els centres educatius? Quin tipus de canvis? Quins facilitadors i quins obstaculitzadors es detecten? Avaluació de la implementació: dels resultats “outputs“.

 

El Departament d’Educació ha previst complementar l’avaluació interna del Laboratori amb la incorporació d’altres avaluacions externes, amb la finalitat d’obtenir diferents perspectives i crear sinergies sobre la iniciativa i aconseguir una aproximació holística de la intervenció.

 

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SEGUIMENT

AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ: RESULTATS

AVALUACIÓ IMPACTE

1. Definir el marc comú de Referència de la Transformació Educativa en el sistema educatiu de país.

Creació d’eines i instruments per identificar, validar i certificar-ho.

Equip Motor: Funcions i metodologia de treball.

Disseny de dinàmiques de treball de les Comunitats de centres: Quin tipus d’accions s’han dut a terme per dinamitzar la comunitat educativa: valoració per part del centre i el grup motor.

Millora del sistema a través de l’apoderament de les escoles: avaluació interna i externa

2. Determinar un sistema d’indicadors de qualitat.

Creació d’eines i instruments per identificar, validar i certificar el sistema d’indicadors

Eina autoconeixement pel centre.

Valoració de la eina: en quin grau s’ha utilitzat i quina utilitat han tingut

3. Concretar criteris per a dissenyar el Programa d’Acceleració de Transformació Educativa.

Guia de programes d’innovació

Avaluació dels objectius específics de centre en relació amb el programa: PGA, memòria de centre i d’aula

Pauta per a l’elaboració del projecte de centre en el marc del Programa (guia de programes d’innovació)

4. Definir el marc normatiu que reguli la figura de Centre de Referència educativa

Valoració del marc normatiu: aspectes a millorar a curt i mitjà termini

Criteris que orientin els processos de transformació dels centres educatius de Catalunya.

Document oficial que serveixi per a qualsevol programa del Departament: pràctiques educatives de referència, etc.

5. Recollir eines i instruments per identificar, validar i certificar aquests centres.

Avaluació de les eines i instruments

Han sigut útils aquestes eines un cop posada a la pràctica?

Document oficial que pot servir per seleccionar centres de referència en innovació.

6. Generar la xarxa de centres de referència educativa.

Organització de les xarxes: objectius, metodologia i recursos

Quin tipus de reflexió, anàlisi i experimentació ha generat als centres.

Relació de centres de referència educativa que puguin demostrar processos educatius de canvi i millora qualitatiu i sostenibles en el temps.