Programa d’Innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa

 

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica d’Acceleració de la transformació educativa amb la finalitat de proporcionar als centres participants els recursos i les eines necessàries per impulsar la transformació del centre a través de l’actualització del projecte educatiu de centre amb una revisió del propòsit institucional, l’organització del centre, les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives, per esdevenir una organització escolar autònoma, centrada en l’alumne/a, amb capacitat d’interactuar amb l’entorn.

 

OBJECTIUS

Els objectius del Programa d’Acceleració de la transformació educativa són els següents:

  • Incorporar com cultura de centre, procediments i estratègies reflexius que  possibilitin la transició sistemàtica des dels models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge al model definit pel marc de referència de la transformació educativa, i que condueix a reformular el perfil competencial dels docents i la seva capacitació i formació.
  • Actualitzar els projectes educatius dels centres per incloure múltiples metodologies de treball globalitzat, l’avaluació formativa i competencial, la redefinició del propòsit institucional i de l’organització del centre, i la incorporació de mesures universals d’inclusió i equitat.
  • Apoderar els centres educatius com a motor de canvi per aconseguir una ciutadania crítica i solidària que vetlli per una convivència pacífica, responsable i conscient, capaç d’adaptar-se als reptes i a les aspiracions del segle XXI i de fomentar els valors i les competències adequades per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

 

 

DESCRIPCIÓ

El Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa desenvolupa un model de transformació i millora que integra les metodologies d’acompanyament a centres i de treball en xarxa com a estratègia de creixement  de l’organització escolar com a unitat que aprèn des d’una visió holística. El programa s’emmarca en el propòsit transformador global que impulsa el Departament d’Educació per fer avançar el conjunt del sistema en termes d’inclusió i equitat. Els centres participants en el programa abordaran processos de transformació en diferents àmbits de l’organització, la gestió i el funcionament, a partir d’una diagnosi acurada i d’acord amb la seva realitat i context. A més dels recursos i eines necessàries per dur a terme el seu procés de transformació, els centres disposaran d’una comunitat d’aprenentatge per compartir experiències i generar coneixement entre iguals.

S’emmarca bàsicament en els tres àmbits d’innovació definits per la Comissió d’Innovació del Departament d’Educació:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.

Àmbit 2: l’organització i gestió educativa.

Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.

 

DESTINATARIS

Els destinataris del programa d’Acceleració de la Transformació Educativa són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

 

DURADA

La participació dels centres en el programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa tindrà una durada de 3 cursos, i inclou les fases de:

1. Disseny de la intervenció:

– Sensibilització pel canvi,
– Diagnosi del centre en base a les dimensions i als descriptors de l’Eina d’Autoconeixement de Centre,
– Planificació de la intervenció.

2. Implementació de les actuacions planificades, participació en Comunitats, Xarxes territorials de transformació, i Seminaris temàtics de transformació.

3. Finalització de la intervenció: avaluació final, consolidació i transferència.

 

COMPROMISOS

La participació del centre en el programa suposa l’acceptació dels compromisos següents:

a) Desenvolupar el programa d’innovació pedagògica amb continuïtat a través dels equips impulsors, i facilitar la coordinació d’aquest equip amb el claustre del centre, amb els altres centres (segons preveu el programa) i amb altres entitats externes.

b) Designar un equip impulsor del projecte en el centre, format per docents referents dels diferents àmbits o comunitats. El grup impulsor s’ha de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del programa.

c) Implicar l’equip docent en la participació al Programa durant els 3 cursos d’aplicació i la seva continuïtat en el temps.

d) Participar en les diverses activitats que preveu el Programa adreçades a docents, alumnes i famílies.

e) Implicar-se activament en la realització de visites i estades (tant per acollir com per visitar).

f) Fer aportacions formatives a nous centres que s’incorporin en successives edicions del programa.

g) Realitzar avaluacions anuals del procés d’implementació.

h) Estendre progressivament les actuacions previstes en el programa al conjunt del centre i a totes les etapes i cursos, amb les adaptacions pertinents.

i) Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del programa.

j) Fer difusió del programa i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

El director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del centre en el programa d’acord amb la convocatòria corresponent publicada al DOGC, mitjançant la presentació de la sol·licitud, degudament emplenada i signada.

El model de sol·licitud i el procediment per a la seva compleció, es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament i al portal de centres d’altres titularitats.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Carta de motivació.

El document de motivació ha de contenir una justificació raonada de la voluntat del centre de participar en el programa fonamentada en les característiques del centre i les seves necessitats, amb relació als objectius del programa.

Tal i com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa, s’ha de fer per mitjans electrònics, d’acord amb el procediment que consta al portal de centres.

b) Compromís del centre, amb l’aprovació del Claustre i del Consell escolar. Entregar el compromís de centre seguint el model de certificat disponible al portal de centres del Departament i al portal de centres d’altres titularitats.

El centre no ha de participar en cap programa d’innovació pedagògica o iniciativa del Departament d’Educació que impliqui assessorament intensiu al centre.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina aquesta resolució.

De les sol·licituds admeses, la comissió de selecció, per determinar els centres seleccionats, valorarà la documentació presentada segons els criteris següents:

a) Complir els requisits de participació.

b) Diagnosi fonamentada de les necessitats del centre.

c) Identificació del punt de partida del centre.

d) Idoneïtat dels objectius del programa als interessos i característiques del centre.

e) Previsió dels mitjans necessaris per a afavorir la transformació educativa del centre, a partir del compliment dels compromisos de l’apartat 6.

f) Col·laboració amb altres centres i/o entitats/empreses/institucions.

g) Equilibri territorial i diversitat de centres, prioritzant contextos desfavorits.

h) Els Serveis Territorials poden incorporar altres criteris complementaris.

 

SOL·LICITUD

La convocatòria de març 2020 ha estat suspesa definitivament com a conseqüència de la crisi del COVID-19 (RESOLUCIÓ EDU/1165/2020).

Es preveu que s’obri propera convocatòria per a la participació en el Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa a la convocatòria única ordinària de programes d’innovació del març del 2021. Mentrestant, el Laboratori de Transformació Educativa manté el seu objectiu de definir el Marc de Referència de la Transformació Educativa amb la coordinació de tots els Serveis Territorials i assumeix l’acompanyament a través de la facilitació en centre dels centres educatius que han iniciat processos de transformació educativa.

 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.​

RESOLUCIÓ EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa.

RESOLUCIÓ EDU/1165/2020, de 28 de maig, per la qual s’acorda desconvocar la participació en programes d’innovació pedagògica en règim de convocatòria ordinària del mes de març de 2020 i prosseguir amb la convocatòria extraordinària del mes de juny de 2020.