Programa d’Innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa / Eines per al Canvi

 

El Departament d’Educació impulsa iniciatives de col·laboració, de corresponsabilitat i de treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de canvi educatiu que parteix d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació i que ha de comportar una transformació global del sistema educatiu.

La Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital i el Consorci d’Educació de Barcelona han acordat impulsar conjuntament les dues iniciatives del Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa i el programa Eines per al Canvi del Consorci d’Educació de Barcelona, ateses les similituds entre ambdós programes.

El programa d’innovació pedagògica d’Acceleració de la transformació educativa / Eines per al Canvi (PAcTE) és un programa que promou l’actualització del projecte educatiu dels centres participants amb l’acompanyament professional i la dotació dels recursos i les eines necessàries per impulsar processos de transformació educativa en els àmbits de l’organització, les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, i el treball en xarxa intern i amb l’entorn.

​​Les actuacions i recursos del programa impulsen una revisió del propòsit institucional i l’organització del centre, així com les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives. Aquest procés planificat es fonamenta en un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis significatius en els projectes educatius dels centres que afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització, i el funcionament dels centres, en un escenari d’autonomia, descentralització i coresponsabilitat.​

 

OBJECTIUS

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa / Eines per al Canvi (PAcTE) és proporcionar als centres participants els recursos i les eines necessàries per impulsar la transformació del centre a través de l’actualització del projecte educatiu de centre, amb una revisió del propòsit institucional, l’organització del centre, les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives, per esdevenir una organització escolar autònoma, centrada en l’alumne/a, amb capacitat de generar un ecosistema educatiu amb l’entorn.

Els objectius del Programa d’acceleració de la transformació educativa són els següents:

 • Incorporar com cultura de centre, procediments i estratègies reflexius que possibilitin la transició sistemàtica des dels models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge al model definit pel marc de referència de la transformació educativa, i que condueix a reformular el perfil competencial dels docents i la seva capacitació i formació.
 • Actualitzar els projectes educatius dels centres per incloure múltiples metodologies de treball globalitzat, l’avaluació formativa i competencial, la redefinició del propòsit institucional i de l’organització del centre, i la incorporació de mesures universals d’inclusió i equitat.
 • Apoderar els centres educatius com a motor de canvi per aconseguir una ciutadania crítica i solidària que vetlli per una convivència pacífica, responsable i conscient, capaç d’adaptar-se als reptes i a les aspiracions del segle XXI i de fomentar els valors i les competències adequades per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

S’emmarca en els tres àmbits definits en el Marc de la innovació pedagògica:

 • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.
 • Àmbit 2: l’organització i gestió educativa.
 • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.

 

 

DESTINATARIS

Els destinataris del programa d’Acceleració de la Transformació Educativa són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

 

DURADA

​La participació dels centres en el programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa tindrà una durada de 3 cursos, i inclou les fases del protocol de canvi:

 1. Disseny de la intervenció: sensibilització pel canvi, diagnosi del centre en base a les dimensions i als descriptors de l’Eina d’Autodiagnosi de Centre i planificació de la intervenció.
 2. Implementació de les actuacions planificades, participació en Comunitats, Xarxes territorials de transformació, i Seminaris temàtics de transformació.
 3. Finalització de la intervenció: avaluació final, consolidació i transferència.​

 

PLACES OFERTES PER AL CURS 2021 – 2022

Es tindran en compte totes les sol·licituds rebudes i es valoraran en funció de la demanda de cada territori.

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

El director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del centre en el programa d’acord amb la convocatòria corresponent publicada al DOGC, mitjançant la presentació de la sol·licitud, degudament emplenada i signada, i tota la documentació que es requereix.

El centre no ha de participar en cap programa d’inno​vació pedagògica o iniciativa del Departament d’Educació que impliqui assessorament intensiu al centre.

 

COMPROMISOS PER ALS CENTRES

La participació del centre en el programa suposa l’acceptació dels compromisos següents:

 1. ​Desenvolupar el programa d’innovació pedagògica amb continuïtat a través dels equips impulsors, i facilitar la coordinació d’aquest equip amb la comunitat educativa del centre, amb els altres centres (segons preveu el programa) i amb entitats i institucions de l’entorn.
 2. Designar un equip impulsor del projecte en el centre, format per docents referents dels diferents àmbits o comunitats i amb la participació d’un membre de l’equip directiu. El grup impulsor s’ha de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del programa.
 3. Responsabilitzar l’equip impulsor i l’equip directiu a treballar intensivament amb la persona facilitadora que realitza l’acompanyament al centre, i en l’execució de les decisions que se’n derivin.
 4. Implicar la comunitat educativa i especialment l’equip pedagògic i l’alumnat en la participació al Programa durant els 3 cursos d’aplicació de tal manera que aquesta transformació esdevingui cultura de centre.
 5. Promoure la participació de tota la comunitat educativa en les diverses actuacions ​del Programa per aconseguir un veritable treball col·laboratiu dels membres de la comunitat, on es comparteixin necessitats, recursos, idees, concepcions, objectius, metodologies i projectes.
 6. Implicar-se activament en la participació trobades de la Comunitat de centres Facilitats, Xarxes Territorials de transformació educativa, seminaris temàtics, activitats formatives, visites, estades.
 7. Fer aportacions formatives a nous centres que s’incorporin en successives edicions del programa.
 8. Incorporar processos de regulació contínua al llarg de les tres fases de desplegament del programa: disseny, implementació, i resultats i impacte.
 9. Estendre progressivament les actuacions previstes en el programa al conjunt del centre i a totes les etapes i cursos, amb les adaptacions pertinents.
 10. Aportar evidències que permetin tant la sostenibilitat dels canvis, incorporant-los com a cultura de centre, i nodrir de coneixements al sistema.
 11. Reflectir en la programació anual i la mem​òria del centre el seguiment del programa.
 12. Fer difusió de les actuacions que realitza el centre en el marc del PAcTe i del Laboratori de Transformació Educativa a través de la pàgina web del centre o, si s’escau, a través de la plataforma del Laboratori, amb l’objectiu que tota la comunitat educativa en tingui coneixement i el centre esdevingui exemple de canvi per al conjunt del sistema educatiu.

​L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.​​

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina aquesta resolució.

De les sol·licituds admeses, la comissió de selecció, valorarà la carta de motivació i compromís segons els criteris següents:

 1. Diagnosi fonamentada de les necessitats del centre.
 2. Identificació del punt de partida del centre.
 3. Idoneïtat dels objectius del programa als interessos i característiques del centre.
 4. Previsió dels mitjans necessaris per a afavorir la transformació educativa del centre, a partir del compliment dels compromisos adoptats.

També tindrà en compte els següents criteris:

 1. ​Priorització dels centres que ja formen part de la Comunitat de Centres Facilitats del Laboratori de Transformació Educativa i, també, els centres qualificats d’alta ​complexitat.
 2. Equilibri territorial i diversitat de centres, prioritzant contextos desfavorits.
 3. No haver participat recentment en cap programa d’innovació pedagògica que impliqui acompanyament intensiu al centre.
 4. Altres criteris complementaris incorporats pels serveis territorials.

 

SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant la presentació d’aquests documents:

 • Sol·licitud
 • Compromís de participació​ (aprovació del Claustre i del Consell escolar​)
 • Carta de motivació amb els següents apartats:
  • Presentació del centre.
  • Diagnosi raonada de les necessitats del centre.
  • Justificació de la voluntat del centre de participar en el Programa.
  • Idoneïtat dels objectius del Programa als interessos i característiques del centre.
  • Previsió dels mitjans organitzatius i de gestió necessaris per afavorir la transformació educativa del centre.
  • Compromís de creació de l’equip Impulsor de centre, que ha d’estar constituït per un màxim d’un terç del claustre, d’entre els quals una persona és membre de l’equip directiu.
  • Participació en xarxes territorials i col·laboració amb altres centres i/o entitats/empreses/institucions.

Termini de presentació de sol·licituds fins al 12 de maig de 2021.

 

RESOLUCIÓ I RECURSOS

Llista provisional

Els centres exclosos disposen d’un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant l’òrgan impulsor del Programa, que ha de donar publicitat a la llista definitiva de centres admesos i exclosos, en un període de 10 dies hàbils un cop finalitzat el termini de reclamacions.

Llista definitiva

Contra la llista definitiva, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant l’òrgan impulsor, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L’òrgan impulsor, si escau, ha d’actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.

 

EFECTES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA

Certificació de la formació

El professorat que participi a la formació del programa d’innovació pedagògica obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d’Educació, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Certificació de la innovació

El professorat que participa en el desenvolupament del projecte del centre vinculat al programa d’innovació pedagògica corresponent n’obté el certificat d’innovació, d’acord amb l’Ordre ENS/303/2015​, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, i d’acord amb els criteris següents:

  1. ​La participació en el programa té el reconeixement d’innovació pedagògica un cop l’òrgan impulsor del programa n’ha avaluat la memòria de forma positiva.
  2. Se certifica la innovació del professorat quan aquest ha participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre i la formació.
  3. L’òrgan impulsor de cada programa d’innovació pedagògica, una vegada han passat el procés d’avaluació de la memòria, ha de publicar la llista de centres que tenen docents amb dret a rebre el certificat d’innovació, al respectiu espai del Portal de centre.
  4. El director o directora del centre educatiu ha de comunicar el nom, cognoms i NIF del dels docents amb dret a certificat, als efectes que la direcció general responsable n’emeti el certificat corresponent.
  5. Els certificats atorgats a les persones participants en els programes d’innovació pedagògica s’han de registrar a l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI), d’acord amb l’article 6 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica

 

MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL DEL PROJECTE

Durant el desenvolupament del projecte cal recollir i documentar els processos, i generar les evidències que reflecteixin les actuacions que s’han portat a terme, les quals cal compilar en una memòria en finalitzar cada curs escolar, i que cal integrar en la memòria anual del centre.

En finalitzar la participació en el programa el centre ha de trametre als serveis territorials del Departament d’Educació, amb còpia a la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, la memòria d’avaluació final segons les orientacions que es facilitin a través del portal de centres.

La direcció dels serveis territorials / gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, avalua el contingut de la memòria i comunica el resultat a l’òrgan impulsor del Programa.

La direcció del centre farà constar a la memòria d’avaluació la relació de professorat coordinador i del professorat implicat en el Programa. En el cas d’avaluació positiva se’n dóna trasllat a l’òrgan impulsor perquè reconegui els mèrits del personal relacionat, de mane​ra que quedi acreditada la seva participació a fi que es tingui en compte en l’avaluació de l’exercici professional.

 

NORMATIVA

Resolució EDU/33​1/2021​, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

Resolució EDU/572/2021, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa.​

Resolució EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa.​

Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.​

 

TRAMESA DE DOCUMENTACIÓ AL DEPARTAMENT

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s’han d’enviar al Departament mitjançant valisa electrònica. Accediu a la INTRANET i seguiu el següent fil d’Ariadna: