Referents Territorials

Els centres formadors disposen de l’acompanyament de la persona referent de pràctiques del seu Servei Territorial/CEB. Alhora des de Serveis Centrals es coordinen amb totes les persones referents de pràctiques les actuacions conjuntes que es realitzen a tots el Territoris.

Persona referent de pràctiques del ST/CEB 

El director/a de cada servei territorial del Departament d’Educació i el gerent del Consorci  d’Educació de Barcelona designarà una persona que serà el referent territorial de les pràctiques i que vetllarà per l’adequada coordinació de les pràctiques entre els centres formadors i les universitats.  

Els centres s’adreçaran al referent de pràctiques del seu servei territorial per a qualsevol incidència  o consulta relacionada amb el desenvolupament de les pràctiques. 

Quines són les les funcions de les persones referents de pràctiques? 

  • Formar part de la Comissió Territorial de pràctiques 
  • Coordinar la gestió del procediment de pràctiques 
  • Donar suport als centres per a l’elaboració de l’informe de centre formador
  • Gestionar l’aplicació de pràctiques pel que fa als centres formadors 
  • Assessorar els centres formadors en relació amb el desenvolupament de les pràctiques 

A continuació es mostra la relació de les persones referents de pràctiques de cada Servei Territorial/CEB i l’adreça de contacte.

Serveis Territorials/CEB Persones referents de pràctiques  Adreça de contacte
Baix Llobregat Manel Pardo i Núria Bru practiques.bll@xtec.cat
Barcelona Comarques Josep Rius practiques.bco@xtec.cat
Catalunya Central Carme Bravo practiques.cce@xtec.cat
Consorci d’Educació de Barcelona Artur Vidal avidal14@xtec.cat
Girona Anna Roura practiques.gir@xtec.cat
LLeida Noemí Morales practiques.lle@xtec.cat
Maresme-Vallès Oriental Montse Cotet practiques.mvo@xtec.cat
Tarragona Irene Ortoll practiques.tar@xtec.cat
Terres de l’Ebre Alicia Lores i Marisa Vidal practiques.teb@xtec.cat
Vallès Occidental Eulàlia Navarro practiques.voc@xtec.cat

Comissió territorial 

Les persones referents de cada Servei Territorial i al Consorci d’Educació de Barcelona formen part de la Comissió Territorial de  pràctiques, la comissió coordina i gestiona el procediment, selecciona, fa el seguiment i avalua els centres formadors i elabora, en el moment de finalització de les pràctiques, la proposta de certificació corresponent a les tutories i coordinacions. 

Quines són les funcions de la Comissió Territorial?

a) Estudiar i valorar les sol·licituds que presenten els centres educatius tenint en compte els requisits i aspectes que es detallen en aquesta Ordre per tal de procedir a la seva selecció com a centre formador.

b) Decidir sobre la continuïtat dels centres formadors, valorant al final de cada curs acadèmic  les seves actuacions respecte de l’informe del centre formador a partir dels informes d’avaluació que fan els centres i les universitats.

c) Comprovar, a cada curs, que els centres formadors ofereixen places de pràctiques. Els  centres formadors que no presentin oferta de places en un curs perdran la seva acreditació fins que no tornin a presentar l’informe del centre formador actualitzat.

d) Elaborar, en el moment de finalització de les pràctiques, la proposta de certificació  corresponent a les tutories i coordinacions.

e) Elaborar, al final de cada curs acadèmic, l’acta corresponent amb la relació de centres  formadors actualitzada.