Finalitat i objectius del programa

La formació inicial és un primer pas en la professionalització dels docents que s’incorporaran els propers anys en el sistema educatiu. L’acompanyament que reben en el seu període formatiu a la universitat, de les persones mentores dels centres formadors i tutores des de les facultats, esdevé la clau en aquest procés. 

La funció principal d’aquesta formació és orientar i acompanyar els estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa d’incorporació en una comunitat amb unes funcions socials i valors per l’exercici de l’educació. Aquest acompanyament s’encamina a l’adquisició i desenvolupament de les competències docents a partir dels models i pràctiques, de la immersió en la realitat del centre formador i, sobretot, de l’ajuda en l’anàlisi i reflexió conjunta sobre la pràctica i les competències professionals. 

Per això, tant les persones mentores de centre com les tutores d’universitat i les coordinadores de pràcticum han de disposar d’una formació específica associada a les competències d’aquest rol formador en l’acompanyament en els períodes d’estada formativa en els centres formadors.

Els objectius d’aquesta formació són:

  • Capacitar les persones tutores i mentores d’habilitats i estratègies d’acompanyament constructiu dels estudiants en pràctiques.
  • Promoure el debat i la reflexió conjunta dels equips impulsors dels centres formadors i les persones tutores de les universitats sobre la coordinació i l’acompanyament dels estudiants.
  • Elaborar propostes de millora, en el centre i a la universitat per al desenvolupament professional dels estudiants en pràctiques.

Els continguts de la formació s’organitzen en els sis mòduls següents:

  • Mòdul 1. Competències de les persones tutores de la universitat i les mentores del Centre Formador
  • Mòdul 2. Estratègies d’observació i comunicació
  • Mòdul 3. La participació de l’estudiant: implicació en el projecte de centre i el treball en equip
  • Mòdul 4. L’estudiant com a docent: ètica, professionalitat, identitat professional, gestió de les emocions
  • Mòdul 5. Avaluació de l’estudiant: criteris, instruments i estratègies
  • PM. Pla de millora del pràcticum