Coordinació del programa

La Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement constitueixen l’òrgan impulsor del programa i, d’acord amb els seus àmbits competencials respectius, impulsen el Programa d’Innovació pedagògica de Pràctiques del MUFPS en centres educatius.

La Sub-direcció General d’Innovació i Formació coordina i gestiona el programa de Centres Formadors de Pràctiques del MUFPS en col·laboració amb els serveis territorials d’educació i el Consorci d’Educació de Barcelona i la Inspecció d’Educació i implementen el programa de manera conjunta amb la Sub-direcció general d’Universitats del Departament d’Empresa i Coneixement i les coordinacions dels MUFPS de les universitats catalanes.

Per impulsar les línies de treball, els referents de pràctiques implicats al territori participen de coordinacions periòdiques que fan possible l’organització i el desenvolupament d’aquestes pràctiques en els centres formadors. Els òrgans de coordinació que les impulsen són:

– la Comissió Pedagògica

– la Comissió de Referents de Pràctiques dels Serveis Territorials

– la Comissió Plenària.