El centre formador: entorn d’aprenentatge professionalitzador

El centre formador: entorn d’aprenentatge professionalitzador forma part d’una col·lecció de publicacions que pretén guiar els centres d’educació de primària i secundària, i els docents, en el desenvolupament del nou model de pràctiques.

Defineix un marc conceptual i metodològic al voltant dels principis d’identitat d’un centre formador com entorn d’aprenentatge que promou la professionalització docent, tant en la formació inicial com la formació contínua, a partir d’una organització que facilita espais de debat pedagògic entre iguals, en el marc del seu projecte educatiu.

 

 

És el resultat del treball dels diferents equips multidisciplinaris de la Comissió Pedagògica de pràctiques. Aquests equips comparteixen com a finalitat fonamentar una base sòlida i amb evidència científica per garantir el treball en equip, la qualitat i la professionalització de la formació inicial dels futurs docents. Cada equip de la Comissió Pedagògica es constitueix com una comunitat professional que reflexiona i construeix nou coneixement.

Els cinc principis que es despleguen en el document es defineixen a partir dels àmbits de l’Eina d’autoavaluació dinàmica dels centres formadors. Aquesta eina s’estructura en àmbits, dimensions i indicadors.Cada dimensió es gradua en tres nivells de domini d’indicadors.

Aquests indicadors fan de bastida per orientar els centres en la presa de decisions i garantir un acompanyament constructiu i capacitador per esdevenir centre formador de referència.

Esdevenir centre formador és la manifestació d’una voluntat per contribuir a la professionalització de la docència des de l’experiència, en una reflexió dirigida a la millora i la innovació.

El centre formador s’ha de construir a partir d’uns principis comuns centrats en l’aprenentatge dels infants, dels joves, dels docents i d’altres agents de l’entorn.

Els principis com a valors ètics, socials i professionals són les directrius essencials que tota organització educativa ha de compartir, entendre, construir i assumir des del consens. Constitueixen la identitat del centre en tots els àmbits i nivells d’actuació i són necessaris per visibilitzar la manera de ser i fer del centre com a organització.

Concretem cinc principis identitaris del centres formadors:
Els principis s’han d’entendre en el seu conjunt; com un tot, en el marc d’un projecte educatiu de centre (PEC) que incorpora el desenvolupament professional docent en el propi context. Cada principi d’identitat està contextualitzat, té uns elements d’anàlisi per afavorir el debat pedagògic i unes actuacions per orientar el seu desenvolupament.