Marc Normatiu Programa d’Innovació de Centres Formadors

ORDRE EDU/39/2021, de 16 de febrer

per la qual s’estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

RESOLUCIÓ EDU/2000/2019, de 17 de juliol

per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ EDU/2189/2019, de 31 de juliol

de modificació de la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ EDU/2405/2019, de 18 de setembre,

d’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds establert a la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovaci pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ ENS/1638/2013, de 22 de juliol,

per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors ;estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària (DOGC núm. 6426, de 26.7.2013)

ORDRE ENS/85/2013, de 7 de maig,

per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s'obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017 (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013)

REIAL DECRET 592/2014, de 11 de juliol,

pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. (BOE núm. 184, de 30 de julio de 2014, páginas 60502 a 60511 (10 págs.) -on s’especifica que no es poden fer pràctiques en el lloc de treball-.