Col.laboracions

El model reconeix la funció de la tasca dels agents implicats en el centre formador (el mentor i el tutor) per millorar la qualitat de les pràctiques de l’alumnat universitari i atorgar un valor de pes a l’estada de l’estudiant en el context educatiu.

Per fer-ho possible, el nou model implica la millora i avenç dels plans d’estudis de Graus i Màsters per afavorir la qualitat de l’oferta i la planificació de les actuacions als centres formadors intentant afavorir calendaris similars entre universitats i promocionant l’estada al llarg del curs dels estudiants en pràctiques.

Aquesta millora proporciona oportunitats de col·laboració als centres formadors amb el món universitari i dels coordinadors i equips de mentors, d’acord amb les prioritats del seu projecte educatiu, i alhora facilita a l’alumnat universitari espais de pràctiques per als processos d’observació, participació creativa, reflexió i pensament crític que afavoreixin el seu desenvolupament competencial.

Aquest nou model de pràctiques demana la implicació i corresponsabilitat de diferents agents amb les seves respectives funcions i és per aquesta raó que es presenta com un model de concentració que acull i acompanya al llarg del curs un nombre rellevant d’estudiants en pràctiques.

Aquesta nova perspectiva posa l’accent en l’opció que fa un centre formador de treball col·legiat i en equip en el marc d’un Projecte Educatiu de Centre (PEC) que incorpora com a valor educatiu la formació dels estudiants universitaris.