Informe de centre formador

L’Informe de Centre Formador és el document on el centre formador que mentoritza estudiants universitaris en pràctiques registra la seva identitat i dóna a conèixer el conjunt de pràctiques educatives que configuren el seu projecte educatiu.

Aquest projecte educatiu plasmat en el ICF mostra a la Universitat la “manera de treballar pròpia” del centre, del seu equip i de cadascun dels professionals que formen la institució educativa.

L’ICF és una eina d’informació i de comunicació entre centre formador i Universitat.

Els centres formadors reben l’acompanyament dels referents dels Serveis Territorials del Departament d’Educació per a utilitzar i plantejar l’ICF com a via per comunicar el seu projecte educatiu i el seu estil de centre.

El contingut de l’ICF consta de dues parts, una de dades genèriques i l’altra de dades específiques.

Les dades genèriques consten d’uns apartats que recullen informació objectiva del centre, a partir de la qual els centres es donen a conèixer dins la xarxa de centres del sistema educatiu català finançat amb fons públic. Aquesta part genèrica ha de lliurar-se en el moment de la sol·licitud per ser centre formador o en el de  comunicació de continuïtat com a centre formador.

Les dades específiques permeten entrar en el detall de la pràctica educativa de centre, tot fent esment tant a la seva pràctica habitual professional com a la dedicació professional prevista per a l’acollida i l’acompanyament de l’estudiant en pràctiques. Aquesta part específica no cal lliurar-la en el moment de la sol·licitud sinó que es recomana que es faci al llarg del període que tenen lloc les pràctiques i, per tant, el contacte professional entre l’estudiant universitari i el centre formador.