Programa d’Innovació de Centres Formadors de pràctiques MUFPS


JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA

El nou model de pràctiques educatives universitàries en centres formadors emergeix d’un concepte de centre formador com a espai d’aprenentatge, on els estudiants poden veure i practicar totes les dimensions de l’acció educativa (programacions didàctiques, avaluacions, disseny d’activitats competencials, gestió d’aula, treball cooperatiu, tutories grupals i individuals, treball amb l’entorn, reunions amb les famílies, etc.). Es tracta d’un canvi de paradigma que dona rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la institució universitària.

Aquest nou model de pràctiques demana la implicació i corresponsabilitat de diferents agents, amb les funcions respectives, i és per aquesta raó que es presenta com un model de concentració que acull i acompanya al llarg del curs un nombre rellevant d’estudiants en pràctiques.

Aquesta nova perspectiva posa l’accent en l’opció que fa un centre formador de treball col·legiat i en equip, en el marc d’un projecte educatiu de centre (PEC) que incorpora com a valor educatiu la formació dels estudiants universitaris.

El nou model també aposta per la professionalització de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la universitat, posa èmfasi en el rol formador de tot l’equip docent, i la formació i la implicació de l’estudiant en pràctiques en el context de treball col·laboratiu del centre i amb l’entorn.

El programa preveu la incorporació d’un nombre significatiu d’estudiants en pràctiques en cada centre formador, en tant que comporta la implicació i corresponsabilitat de diferents agents amb les seves respectives funcions. El model de practiques és un model de concentració i de qualitat. La distribució dels centres que acolliran aquest alumnat seguirà una planificació acurada d’acord amb realitat del territori.

Aquest programa proporciona oportunitats de col·laboració als centres formadors amb el món universitari i dels equips coordinadors i de mentors, d’acord amb les prioritats del projecte educatiu, i alhora facilita a l’alumnat universitari espais de pràctiques per als processos d’observació, participació creativa, reflexió i pensament crític que afavoreixin el desenvolupament competencial.